John 7:42
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐχ
ouch
NotAdv
3588 [e]
theArt-NFS
1124 [e]γραφὴ
graphē
ScriptureN-NFS
3004 [e]εἶπεν
eipen
has saidV-AIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4690 [e]σπέρματος
spermatos
seedN-GNS
1138 [e]Δαυὶδ,
Dauid
of DavidN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
965 [e]Βηθλεὲμ
Bēthleem
Bethlehem,N-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2968 [e]κώμης
kōmēs
villageN-GFS
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1138 [e]Δαυὶδ,
Dauid
David,N-NMS
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
comesV-PIM/P-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5547 [e]Χριστός;
Christos
Christ?N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Nestle 1904
οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυεὶδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυεὶδ, ἔρχεται ὁ Χριστός;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ χριστός;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ / Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ / Δαυίδ, ἔρχεται ὁ χριστός;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐχὶ ἡ γραφὴ εἴπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ χριστὸς ἔρχεται;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυεὶδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:42 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται

John 7:42 Hebrew Bible
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃

John 7:42 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܘܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Has not the Scripture said that the Christ comes from the descendants of David, and from Bethlehem, the village where David was?"

King James Bible
Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?

Holman Christian Standard Bible
Doesn't the Scripture say that the Messiah comes from David's offspring and from the town of Bethlehem, where David once lived?"
Treasury of Scripture Knowledge

not.

John 7:27 However, we know this man from where he is: but when Christ comes, …

Psalm 132:11 The LORD has sworn in truth to David; he will not turn from it; Of …

Isaiah 11:1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a …

Jeremiah 23:5 Behold, the days come, said the LORD, that I will raise to David …

Micah 5:2 But you, Bethlehem Ephratah, though you be little among the thousands …

Matthew 2:5 And they said to him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written …

Luke 2:4,11 And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, …

where.

1 Samuel 16:1,4,11-13,18 And the LORD said to Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing …

1 Samuel 17:58 And Saul said to him, Whose son are you, you young man? And David …

Links
John 7:42John 7:42 NIVJohn 7:42 NLTJohn 7:42 ESVJohn 7:42 NASBJohn 7:42 KJVJohn 7:42 Bible AppsJohn 7:42 Biblia ParalelaJohn 7:42 Chinese BibleJohn 7:42 French BibleJohn 7:42 German BibleBible Hub
John 7:41
Top of Page
Top of Page