Βηθλεὲμ
Englishman's Concordance
Βηθλεὲμ (Bēthleem) — 8 Occurrences

Matthew 2:1 N
GRK: γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας
NAS: was born in Bethlehem of Judea
KJV: was born in Bethlehem of Judaea in
INT: having been born in Bethlehem of Judea

Matthew 2:5 N
GRK: αὐτῷ Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας
NAS: They said to him, In Bethlehem of Judea;
KJV: unto him, In Bethlehem of Judaea: for
INT: to him In Bethlehem of Judea

Matthew 2:6 N
GRK: Καὶ σύ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα
NAS: AND YOU, BETHLEHEM, LAND OF JUDAH,
KJV: thou Bethlehem, [in] the land
INT: And you Bethlehem land of Judah

Matthew 2:8 N
GRK: αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες
NAS: And he sent them to Bethlehem and said,
KJV: them to Bethlehem, and said, Go
INT: them to Bethlehem he said Having gone

Matthew 2:16 N
GRK: τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν
NAS: the male children who were in Bethlehem and all
KJV: that were in Bethlehem, and
INT: that [were] in Bethlehem and in

Luke 2:4 N
GRK: ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ διὰ τὸ
NAS: is called Bethlehem, because
KJV: which is called Bethlehem; (because he
INT: which is called Bethlehem because

Luke 2:15 N
GRK: δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν
NAS: Let us go straight to Bethlehem then,
KJV: go even unto Bethlehem, and see
INT: indeed as far as Bethlehem and let us see

John 7:42 N
GRK: καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης
NAS: of David, and from Bethlehem, the village
KJV: the town of Bethlehem, where
INT: and from Bethlehem the village

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page