ἠγέρθη
Englishman's Concordance
ἠγέρθη (ēgerthē) — 18 Occurrences

Matthew 8:15 V-AIP-3S
GRK: πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει
NAS: left her; and she got up and waited
KJV: her: and she arose, and ministered
INT: fever and she arose and ministered

Matthew 9:25 V-AIP-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον
NAS: her by the hand, and the girl got up.
KJV: and the maid arose.
INT: of her and arose the girl

Matthew 14:2 V-AIP-3S
GRK: βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: the Baptist; he has risen from the dead,
KJV: he is risen from
INT: Baptist he is risen from the

Matthew 27:64 V-AIP-3S
GRK: τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: to the people, 'He has risen from the dead,'
KJV: unto the people, He is risen from
INT: to the people He is risen from the

Matthew 28:6 V-AIP-3S
GRK: ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ καθὼς
NAS: He is not here, for He has risen, just
KJV: here: for he is risen, as he said.
INT: He is here he is risen indeed as

Matthew 28:7 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: His disciples that He has risen from the dead;
KJV: that he is risen from
INT: of him that he is risen from the

Mark 2:12 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς
NAS: And he got up and immediately picked
KJV: immediately he arose, took up
INT: And he arose and immediately

Mark 6:16 V-AIP-3S
GRK: Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
NAS: whom I beheaded, has risen!
KJV: beheaded: he is risen from the dead.
INT: John he is risen

Mark 16:6 V-AIP-3S
GRK: τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν
NAS: who has been crucified. He has risen; He is not here;
KJV: was crucified: he is risen; he is
INT: who has been crucified He is risen not he is

Luke 7:16 V-AIP-3S
GRK: Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν
NAS: prophet has arisen among
KJV: a great prophet is risen up among us;
INT: A prophet great has risen up among us

Luke 9:7 V-AIP-3S
GRK: ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
NAS: that John had risen from the dead,
KJV: that John was risen from the dead;
INT: John has been raised from among [the] dead

Luke 24:6 V-AIP-3S
GRK: ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε ὡς
NAS: He is not here, but He has risen. Remember
KJV: here, but is risen: remember how
INT: here but is risen remember how

Luke 24:34 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος
NAS: has really risen and has appeared
KJV: The Lord is risen indeed, and
INT: indeed Is risen the Lord

John 2:22 V-AIP-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
NAS: when He was raised from the dead,
KJV: therefore he was risen from
INT: When therefore he was raised up from among [the] dead

John 11:29 V-AIP-3S
GRK: ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ
NAS: she heard it, she got up quickly
KJV: heard [that], she arose quickly,
INT: when she heard rises up quickly and

Acts 9:8 V-AIP-3S
GRK: ἠγέρθη δὲ Σαῦλος
NAS: Saul got up from the ground,
KJV: And Saul arose from the earth;
INT: rose up moreover Saul

Romans 4:25 V-AIP-3S
GRK: ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν
NAS: of our transgressions, and was raised because
KJV: offences, and was raised again for our
INT: of us and was raised for the

Romans 6:4 V-AIP-3S
GRK: ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ
NAS: that as Christ was raised from the dead
KJV: Christ was raised up from
INT: that as was raised up Christ from among [the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγγίζοντος — 1 Occ.
ἐγγίζουσαν — 1 Occ.
ἐγγίζουσιν — 1 Occ.
ἐνγεγραμμένη — 2 Occ.
ἐνγέγραπται — 1 Occ.
ἔγγυος — 1 Occ.
ἐγγὺς — 30 Occ.
ἐγγύτερον — 1 Occ.
ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page