ἀνεχώρησεν
Englishman's Concordance
ἀνεχώρησεν (anechōrēsen) — 9 Occurrences

Matthew 2:14 V-AIA-3S
GRK: νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
NAS: while it was still night, and left for Egypt.
KJV: by night, and departed into Egypt:
INT: by night and withdrew into Egypt

Matthew 2:22 V-AIA-3S
GRK: κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ
NAS: [by God] in a dream, he left for the regions
KJV: a dream, he turned aside into
INT: in a dream he withdrew into the

Matthew 4:12 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν
NAS: had been taken into custody, He withdrew into Galilee;
KJV: was cast into prison, he departed into
INT: John had been arrested he withdrew into

Matthew 12:15 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν Καὶ
NAS: aware of [this], withdrew from there.
KJV: knew [it], he withdrew himself from thence:
INT: Jesus having known withdrew from there and

Matthew 14:13 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν
NAS: heard [about John], He withdrew from there
KJV: heard [of it], he departed thence
INT: Jesus withdrew from there by

Matthew 15:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ
NAS: from there, and withdrew into the district
KJV: thence, and departed into
INT: Jesus withdrew to the

Matthew 27:5 V-AIA-3S
GRK: τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν
NAS: into the temple sanctuary and departed; and he went away
KJV: in the temple, and departed, and went
INT: the temple he withdrew and having gone away

Mark 3:7 V-AIA-3S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν
NAS: Jesus withdrew to the sea
KJV: But Jesus withdrew himself with his
INT: disciples of him withdrew to the

John 6:15 V-AIA-3S
GRK: ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς
NAS: Him king, withdrew again
KJV: him a king, he departed again into
INT: they might make king withdrew again to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page