652. ἀπόστολος (apostolos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 652. ἀπόστολος (apostolos) — 80 Occurrences

Matthew 10:2 N-GMP
GRK: δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά
NAS: of the twelve apostles are these:
KJV: of the twelve apostles are
INT: and [the] twelve apostles the names

Mark 3:14 N-AMP
GRK: οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν ἵνα
INT: ones and apostles he calls that

Mark 6:30 N-NMP
GRK: συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν
NAS: The apostles gathered together
KJV: And the apostles gathered themselves together
INT: are gathered together the apostles to

Luke 6:13 N-AMP
GRK: οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν
NAS: He also named as apostles:
KJV: also he named apostles;
INT: whom also apostles he named

Luke 9:10 N-NMP
GRK: ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ
NAS: When the apostles returned,
KJV: And the apostles, when they were returned,
INT: having returned the apostles related to him

Luke 11:49 N-AMP
GRK: προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ ἐξ
NAS: to them prophets and apostles, and [some] of them they will kill
KJV: prophets and apostles, and [some] of
INT: prophets and apostles and [some] of

Luke 17:5 N-NMP
GRK: εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ
NAS: The apostles said to the Lord,
KJV: And the apostles said unto the Lord,
INT: said the apostles to the Lord

Luke 22:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
NAS: He reclined [at the table], and the apostles with Him.
KJV: and the twelve apostles with him.
INT: and the apostles with him

Luke 24:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα
NAS: these things to the apostles.
KJV: these things unto the apostles.
INT: to the apostles these things

John 13:16 N-NMS
GRK: αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ
NAS: nor [is] one who is sent greater
KJV: neither he that is sent greater than
INT: of him nor a messenger greater than the [one]

Acts 1:2 N-DMP
GRK: ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος
NAS: given orders to the apostles whom
KJV: had given commandments unto the apostles whom
INT: having given command to the apostles by [the] Spirit

Acts 1:26 N-GMP
GRK: τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων
NAS: to the eleven apostles.
KJV: with the eleven apostles.
INT: the eleven apostles

Acts 2:37 N-AMP
GRK: τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί ποιήσωμεν
NAS: and the rest of the apostles, Brethren,
KJV: to the rest of the apostles, Men
INT: the other apostles What shall we do

Acts 2:42 N-GMP
GRK: διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ
NAS: They were continually devoting themselves to the apostles' teaching
KJV: stedfastly in the apostles' doctrine
INT: teaching of the apostles and

Acts 2:43 N-GMP
GRK: διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο
NAS: through the apostles.
KJV: were done by the apostles.
INT: through the apostles took place

Acts 4:33 N-NMP
GRK: μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου
NAS: power the apostles were giving
KJV: gave the apostles witness
INT: testimony the apostles of the Lord

Acts 4:35 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων διεδίδετο δὲ
NAS: and lay them at the apostles' feet,
KJV: at the apostles' feet:
INT: feet of the apostles distribution was made moreover

Acts 4:36 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ὅ ἐστιν
NAS: Barnabas by the apostles (which
KJV: by the apostles was surnamed
INT: by the apostles which is

Acts 4:37 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων
NAS: and laid it at the apostles' feet.
KJV: laid [it] at the apostles' feet.
INT: feet of the apostles

Acts 5:2 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν
NAS: of it, he laid it at the apostles' feet.
KJV: and laid [it] at the apostles' feet.
INT: feet of the apostles laid [it]

Acts 5:12 N-GMP
GRK: χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα
NAS: At the hands of the apostles many
KJV: by the hands of the apostles were many
INT: hands of the apostles came to pass signs

Acts 5:18 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο
NAS: hands on the apostles and put
KJV: hands on the apostles, and put
INT: on the apostles and put

Acts 5:29 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν Πειθαρχεῖν
NAS: But Peter and the apostles answered,
KJV: and the [other] apostles answered
INT: and the apostles said To obey

Acts 5:40 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν
NAS: and after calling the apostles in, they flogged
KJV: when they had called the apostles, and beaten
INT: having called to [them] the apostles having beaten they commanded [them]

Acts 6:6 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι
NAS: before the apostles; and after praying,
KJV: before the apostles: and
INT: before the apostles and having prayed

Acts 8:1 N-GMP
GRK: πλὴν τῶν ἀποστόλων
NAS: and Samaria, except the apostles.
KJV: Samaria, except the apostles.
INT: except the apostles

Acts 8:14 N-NMP
GRK: ἐν Ἰεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται
NAS: Now when the apostles in Jerusalem
KJV: Now when the apostles which were at
INT: in Jerusalem apostles that had received

Acts 8:18 N-GMP
GRK: χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ
NAS: the laying on of the apostles' hands,
KJV: laying on of the apostles' hands
INT: hands of the apostles was given the

Acts 9:27 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο
NAS: of him and brought him to the apostles and described
KJV: [him] to the apostles, and
INT: to the apostles and related

Acts 11:1 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: Now the apostles and the brethren
KJV: And the apostles and brethren
INT: moreover the apostles and the

Acts 14:4 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἀποστόλοις
NAS: and some with the apostles.
KJV: and part with the apostles.
INT: with the apostles

Acts 14:14 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ
NAS: But when the apostles Barnabas
KJV: [Which] when the apostles, Barnabas
INT: however the apostles Barnabas and

Acts 15:2 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους
NAS: up to Jerusalem to the apostles and elders
KJV: Jerusalem unto the apostles and elders
INT: to the apostles and elders

Acts 15:4 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν
NAS: by the church and the apostles and the elders,
KJV: and [of] the apostles and
INT: and the apostles and the

Acts 15:6 N-NMP
GRK: τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: The apostles and the elders
KJV: And the apostles and elders
INT: moreover the apostles and the

Acts 15:22 N-DMP
GRK: ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς
NAS: it seemed good to the apostles and the elders,
KJV: pleased it the apostles and
INT: it seemed good to the apostles and to the

Acts 15:23 N-NMP
GRK: αὐτῶν Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: and they sent this letter by them, The apostles and the brethren
KJV: after this manner; The apostles and
INT: of them The apostles and the

Acts 16:4 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: which had been decided upon by the apostles and elders
KJV: of the apostles and
INT: by the apostles and elders

Romans 1:1 N-NMS
GRK: Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς
NAS: called [as] an apostle, set apart
KJV: called [to be] an apostle, separated
INT: Christ a called apostle set apart for

Romans 11:13 N-NMS
GRK: ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος τὴν διακονίαν
NAS: as I am an apostle of Gentiles,
KJV: am the apostle of the Gentiles,
INT: I of [the] Gentiles apostle the ministry

Romans 16:7 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ
NAS: among the apostles, who
KJV: of note among the apostles, who also
INT: among the apostles who also

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: called [as] an apostle of Jesus
KJV: called [to be] an apostle of Jesus
INT: Paul a called apostle of Jesus Christ

1 Corinthians 4:9 N-AMP
GRK: ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν
NAS: has exhibited us apostles last of all,
KJV: us the apostles last,
INT: us apostles last set forth

1 Corinthians 9:1 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος οὐχὶ Ἰησοῦν
NAS: Am I not an apostle? Have I not seen
KJV: Am I not an apostle? am I not
INT: not Am I an apostle not Jesus

1 Corinthians 9:2 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ἀλλά γε
NAS: I am not an apostle, at least
KJV: I be not an apostle unto others, yet
INT: not I am an apostle yet at least

1 Corinthians 9:5 N-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: as the rest of the apostles and the brothers
KJV: other apostles, and
INT: the other apostles and the

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας
NAS: first apostles, second
KJV: first apostles, secondarily
INT: church first apostles secondly prophets

1 Corinthians 12:29 N-NMP
GRK: μὴ πάντες ἀπόστολοι μὴ πάντες
NAS: All are not apostles, are they? All
KJV: [Are] all apostles? [are] all
INT: not [Are] all apostles not all

1 Corinthians 15:7 N-DMP
GRK: εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν
NAS: then to all the apostles;
KJV: then of all the apostles.
INT: then to the apostles all

1 Corinthians 15:9 N-GMP
GRK: ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ
NAS: the least of the apostles, and not fit
KJV: am the least of the apostles, that am
INT: least of the apostles who not

1 Corinthians 15:9 N-NMS
GRK: ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα
NAS: to be called an apostle, because
KJV: to be called an apostle, because
INT: fit to be called apostle because I persecuted

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

2 Corinthians 8:23 N-NMP
GRK: ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα
NAS: you; as for our brethren, [they are] messengers of the churches,
KJV: brethren [be enquired of, they are] the messengers of the churches,
INT: brothers our [they are] messengers of [the] churches [the] glory

2 Corinthians 11:5 N-GMP
GRK: τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων
NAS: inferior to the most eminent apostles.
KJV: the very chiefest apostles.
INT: those most eminent apostles

2 Corinthians 11:13 N-AMP
GRK: μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ
NAS: disguising themselves as apostles of Christ.
KJV: into the apostles of Christ.
INT: disguising themselves as apostles of Christ

2 Corinthians 12:11 N-GMP
GRK: τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων εἰ καὶ
NAS: to the most eminent apostles, even
KJV: the very chiefest apostles, though
INT: those most eminent apostles if also

2 Corinthians 12:12 N-GMS
GRK: σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν
NAS: The signs of a TRUE apostle were performed
KJV: the signs of an apostle were wrought
INT: signs of the apostle were produced among

Galatians 1:1 N-NMS
GRK: ὑμῶν ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος οὐκ ἀπ'
NAS: Paul, an apostle (not [sent] from men
KJV: Paul, an apostle, (not of
INT: you Paul apostle not from

Galatians 1:17 N-AMP
GRK: πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπῆλθον
NAS: to those who were apostles before
KJV: to them which were apostles before
INT: before me apostles but I went away

Galatians 1:19 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον
NAS: any other of the apostles except
KJV: But other of the apostles saw I none,
INT: moreover of the apostles none I saw

Ephesians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

Ephesians 2:20 N-GMP
GRK: θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν
NAS: on the foundation of the apostles and prophets,
KJV: the foundation of the apostles and
INT: foundation of the apostles and prophets

Ephesians 3:5 N-DMP
GRK: τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ
NAS: to His holy apostles and prophets
KJV: unto his holy apostles and prophets
INT: to holy apostles his and

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς μὲν ἀποστόλους τοὺς δὲ
NAS: some [as] apostles, and some
KJV: some, apostles; and
INT: some indeed apostles some moreover

Philippians 2:25 N-AMS
GRK: ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν
NAS: who is also your messenger and minister
KJV: your messenger, and
INT: of you moreover messenger and minster

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Jesus Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

1 Thessalonians 2:6 N-NMP
GRK: ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι
INT: as Christ's apostles

1 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

1 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: κῆρυξ καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω
NAS: a preacher and an apostle (I am telling
KJV: and an apostle, (I speak
INT: a herald and apostle [the] truth I speak

2 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

2 Timothy 1:11 N-NMS
GRK: κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος
NAS: a preacher and an apostle and a teacher.
KJV: and an apostle, and
INT: a herald and apostle and teacher

Titus 1:1 N-NMS
GRK: δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ
NAS: of God and an apostle of Jesus
KJV: and an apostle of Jesus
INT: servant of God an apostle moreover of Jesus

Hebrews 3:1 N-AMS
GRK: κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα
NAS: Jesus, the Apostle and High Priest
KJV: consider the Apostle and
INT: consider the apostle and high priest

1 Peter 1:1 N-NMS
GRK: ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Peter, an apostle of Jesus Christ,
KJV: Peter, an apostle of Jesus Christ,
INT: Peter apostle of Jesus Christ

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: a bond-servant and apostle of Jesus
KJV: and an apostle of Jesus
INT: servant and apostle of Jesus Christ

2 Peter 3:2 N-GMP
GRK: τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς
NAS: and Savior [spoken] by your apostles.
KJV: of us the apostles of the Lord
INT: of the the apostles by us commandment

Jude 1:17 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου
NAS: that were spoken beforehand by the apostles of our Lord
KJV: of the apostles of our
INT: by the apostles of the Lord

Revelation 2:2 N-AMP
GRK: λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ
NAS: themselves apostles, and they are not, and you found
KJV: they are apostles, and
INT: declare [themselves] to be apostles and not

Revelation 18:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: and you saints and apostles and prophets,
KJV: and [ye] holy apostles and prophets;
INT: and the apostles and

Revelation 21:14 N-GMP
GRK: τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου
NAS: of the twelve apostles of the Lamb.
KJV: of the twelve apostles of the Lamb.
INT: of the twelve apostles of the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page