ἀποστρεφομένων
Englishman's Concordance
ἀποστρεφομένων (apostrephomenōn) — 1 Occurrence

Titus 1:14 V-PPM-GMP
GRK: ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
NAS: of men who turn away from the truth.
KJV: of men, that turn from the truth.
INT: commandments of men turning away from the truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page