ἀποστρέφειν
Englishman's Concordance
ἀποστρέφειν (apostrephein) — 1 Occurrence

Acts 3:26 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ
NAS: Him to bless you by turning every one
KJV: you, in turning away every one of you
INT: in turning each from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page