ἀποστρέφοντα
Englishman's Concordance
ἀποστρέφοντα (apostrephonta) — 1 Occurrence

Luke 23:14 V-PPA-AMP
GRK: τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν
NAS: man to me as one who incites the people
KJV: as one that perverteth the people:
INT: this as turning away the people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page