4448. πυρόω (puroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4448. πυρόω (puroó) — 6 Occurrences

1 Corinthians 7:9 V-PNM/P
GRK: γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι
NAS: to marry than to burn [with passion].
KJV: to marry than to burn.
INT: to marry than to burn with passion

2 Corinthians 11:29 V-PIM/P-1S
GRK: οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι
NAS: without my intense concern?
KJV: and I burn not?
INT: not I do burn inwardly

Ephesians 6:16 V-RPM/P-ANP
GRK: πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι
NAS: all the flaming arrows
KJV: all the fiery darts
INT: evil one flaming to quench

2 Peter 3:12 V-PPM/P-NMP
GRK: ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ
NAS: will be destroyed by burning, and the elements
KJV: the heavens being on fire shall be dissolved,
INT: which [the] heavens being on fire will be dissolved and

Revelation 1:15 V-RPM/P-GFS
GRK: ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης καὶ ἡ
NAS: when it has been made to glow in a furnace,
KJV: as if they burned in
INT: in a furnace [they] glowed and the

Revelation 3:18 V-RPM/P-ANS
GRK: ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς
NAS: from Me gold refined by fire
KJV: me gold tried in the fire,
INT: me gold purified by fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page