3834. πανουργία (panourgia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3834. πανουργία (panourgia) — 5 Occurrences

Luke 20:23 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς
NAS: But He detected their trickery and said
KJV: their craftiness, and said
INT: of them the craftiness he said to

1 Corinthians 3:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν
NAS: THE WISE IN THEIR CRAFTINESS;
KJV: in their own craftiness.
INT: in the craftiness of them

2 Corinthians 4:2 N-DFS
GRK: περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες
NAS: not walking in craftiness or
KJV: walking in craftiness, nor handling
INT: walking in craftiness nor falsifying

2 Corinthians 11:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ φθαρῇ
NAS: Eve by his craftiness, your minds
KJV: through his subtilty, so your
INT: in the craftiness of him should be corrupted

Ephesians 4:14 N-DFS
GRK: ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν
NAS: of men, by craftiness in deceitful
INT: of men in craftiness with a view to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page