3833. πανοπλία (panoplia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3833. πανοπλία (panoplia) — 3 Occurrences

Luke 11:22 N-AFS
GRK: αὐτόν τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει
NAS: him, he takes away from him all his armor on which
KJV: from him all his armour wherein
INT: him the complete armor of him he takes away

Ephesians 6:11 N-AFS
GRK: ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ
NAS: Put on the full armor of God, so
KJV: Put on the whole armour of God, that
INT: Put on the complete armor of God

Ephesians 6:13 N-AFS
GRK: ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ
NAS: take up the full armor of God,
KJV: take unto you the whole armour of God,
INT: take up the complete armor of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page