πανταχοῦ
Englishman's Concordance
πανταχοῦ (pantachou) — 7 Occurrences

Mark 1:28 Adv
GRK: αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην
NAS: about Him spread everywhere into all
INT: of him immediately everywhere in all

Mark 16:20 Adv
GRK: ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου
NAS: out and preached everywhere, while the Lord
KJV: and preached every where, the Lord
INT: having gone forth preached everywhere the Lord

Luke 9:6 Adv
GRK: καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ
NAS: and healing everywhere.
KJV: and healing every where.
INT: and healing everywhere

Acts 17:30 Adv
GRK: ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν
NAS: that all [people] everywhere should repent,
KJV: all men every where to repent:
INT: men all everywhere to repent

Acts 24:3 Adv
GRK: τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα κράτιστε
NAS: [this] in every way and everywhere, most excellent
KJV: and in all places, most noble
INT: both and everywhere we gladly accept [it] most excellent

Acts 28:22 Adv
GRK: ἐστὶν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται
NAS: to us that it is spoken against everywhere.
KJV: that every where it is spoken against.
INT: it is that everywhere it is spoken against

1 Corinthians 4:17 Adv
GRK: Ἰησοῦ καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ
NAS: as I teach everywhere in every
KJV: as I teach every where in every
INT: Jesus as everywhere in every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page