πόλει
Englishman's Concordance
πόλει (polei) — 23 Occurrences

Matthew 10:15 N-DFS
GRK: ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: of judgment than for that city.
KJV: than for that city.
INT: than the city for that

Matthew 10:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε
NAS: you in one city, flee
KJV: in this city, flee ye into
INT: in the city one flee

Mark 6:11 Noun-DFS
GRK: ἤ τῇ πόλει ἐκείνη
KJV: than for that city.
INT: than that town for

Luke 2:11 N-DFS
GRK: κύριος ἐν πόλει Δαυίδ
NAS: for today in the city of David
KJV: in the city of David
INT: [the] Lord in [the] city of David

Luke 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός καὶ
NAS: And there was a woman in the city who
KJV: a woman in the city, which was
INT: in the city a sinner And

Luke 10:12 N-DFS
GRK: ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: for Sodom than for that city.
KJV: than for that city.
INT: than the city for that

Luke 18:2 N-DFS
GRK: ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν
NAS: In a certain city there
KJV: in a city a judge,
INT: in certain a city God

Luke 18:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ
NAS: There was a widow in that city, and she kept coming
KJV: in that city; and she came
INT: in the city that and

Luke 23:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον
NAS: made in the city, and for murder.)
KJV: made in the city, and for murder,
INT: in the city and murder

Luke 24:49 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ
NAS: upon you; but you are to stay in the city until
KJV: ye in the city of Jerusalem, until
INT: in the city until that

Acts 4:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ
NAS: in this city there were gathered together
INT: in the city this against

Acts 8:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
NAS: there was much rejoicing in that city.
KJV: in that city.
INT: in the city that

Acts 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ
NAS: was practicing magic in the city and astonishing
KJV: in the same city used sorcery,
INT: in the city practicing sorcery and

Acts 10:9 N-DFS
GRK: καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη
NAS: and approaching the city, Peter
KJV: drew nigh unto the city, Peter
INT: also to the city drawing near went up

Acts 11:5 N-DFS
GRK: ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος
NAS: I was in the city of Joppa praying;
KJV: was in the city of Joppa praying:
INT: was in [the] city of Joppa praying

Acts 16:12 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας
NAS: in this city for some
KJV: in that city abiding certain
INT: this city staying days

Acts 18:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
NAS: people in this city.
KJV: in this city.
INT: in the city this

Acts 21:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ
NAS: the Ephesian in the city with him, and they supposed
KJV: him in the city Trophimus an Ephesian,
INT: in the city with him

Acts 22:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ
NAS: up in this city, educated
KJV: in this city at the feet
INT: in the city this at

2 Corinthians 11:26 N-DFS
GRK: κινδύνοις ἐν πόλει κινδύνοις ἐν
NAS: dangers in the city, dangers
KJV: in the city, [in] perils
INT: in perils in [the] city in perils in

Colossians 4:13 N-DFS
GRK: ἐν Ἱερᾷ Πόλει
INT: in Hiera polis

Hebrews 12:22 N-DFS
GRK: ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος
NAS: Zion and to the city of the living
KJV: and unto the city of the living
INT: mount and [the] city of God [the] living

Revelation 18:18 N-DFS
GRK: ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ
NAS: [city] is like the great city?'
KJV: [city is] like unto this great city!
INT: like to the city great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page