πολέμους
Englishman's Concordance
πολέμους (polemous) — 3 Occurrences

Matthew 24:6 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς
NAS: be hearing of wars and rumors
KJV: ye shall hear of wars and rumours
INT: moreover to hear of wars and rumors

Mark 13:7 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς
NAS: you hear of wars and rumors
KJV: when ye shall hear of wars and rumours
INT: moreover you shall hear of wars and rumors

Luke 21:9 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας
NAS: you hear of wars and disturbances,
KJV: ye shall hear of wars and
INT: moreover you shall hear of wars and commotions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page