πόλεμον
Englishman's Concordance
πόλεμον (polemon) — 10 Occurrences

Luke 14:31 N-AMS
GRK: συνβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας
NAS: king in battle, will not first
KJV: going to make war against another
INT: to engage in war not having sat down

1 Corinthians 14:8 N-AMS
GRK: παρασκευάσεται εἰς πόλεμον
NAS: who will prepare himself for battle?
KJV: shall prepare himself to the battle?
INT: will prepare himself for battle

Revelation 9:7 N-AMS
GRK: ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον καὶ ἐπὶ
NAS: prepared for battle; and on their heads
KJV: prepared unto battle; and on
INT: prepared for war and upon

Revelation 9:9 N-AMS
GRK: τρεχόντων εἰς πόλεμον
NAS: horses rushing to battle.
KJV: running to battle.
INT: running to war

Revelation 11:7 N-AMS
GRK: μετ' αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει
NAS: will make war with them, and overcome
KJV: shall make war against
INT: with them war and will overcome

Revelation 12:17 N-AMS
GRK: ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν
NAS: to make war with the rest
KJV: went to make war with the remnant
INT: went to make war with the

Revelation 13:7 N-AMS
GRK: αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν
NAS: to him to make war with the saints
KJV: unto him to make war with the saints,
INT: to it to make war with the

Revelation 16:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας
NAS: to gather them together for the war of the great
KJV: them to the battle of that great
INT: unto the battle of the day

Revelation 19:19 N-AMS
GRK: ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ
NAS: to make war against
KJV: to make war against
INT: to make war with him who

Revelation 20:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν πόλεμον ὧν ὁ
NAS: to gather them together for the war; the number
KJV: together to battle: the number of whom
INT: unto the war of whom the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page