4171. πόλεμος (polemos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4171. πόλεμος (polemos) — 18 Occurrences

Matthew 24:6 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς
NAS: be hearing of wars and rumors
KJV: ye shall hear of wars and rumours
INT: moreover to hear of wars and rumors

Matthew 24:6 N-GMP
GRK: καὶ ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε μὴ
NAS: and rumors of wars. See
KJV: and rumours of wars: see that ye be
INT: and rumors of wars See [to it] not

Mark 13:7 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς
NAS: you hear of wars and rumors
KJV: when ye shall hear of wars and rumours
INT: moreover you shall hear of wars and rumors

Mark 13:7 N-GMP
GRK: καὶ ἀκοὰς πολέμων μὴ θροεῖσθε
NAS: and rumors of wars, do not be frightened;
KJV: and rumours of wars, be ye not
INT: and rumors of wars not be disturbed

Luke 14:31 N-AMS
GRK: συνβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας
NAS: king in battle, will not first
KJV: going to make war against another
INT: to engage in war not having sat down

Luke 21:9 N-AMP
GRK: δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας
NAS: you hear of wars and disturbances,
KJV: ye shall hear of wars and
INT: moreover you shall hear of wars and commotions

1 Corinthians 14:8 N-AMS
GRK: παρασκευάσεται εἰς πόλεμον
NAS: who will prepare himself for battle?
KJV: shall prepare himself to the battle?
INT: will prepare himself for battle

Hebrews 11:34 N-DMS
GRK: ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ παρεμβολὰς ἔκλιναν
NAS: became mighty in war, put foreign
KJV: in fight, turned to flight
INT: mighty in war [the] armies made to give way

James 4:1 N-NMP
GRK: Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν
NAS: is the source of quarrels and conflicts
KJV: From whence [come] wars and fightings
INT: from where [come] wars and from where

Revelation 9:7 N-AMS
GRK: ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον καὶ ἐπὶ
NAS: prepared for battle; and on their heads
KJV: prepared unto battle; and on
INT: prepared for war and upon

Revelation 9:9 N-AMS
GRK: τρεχόντων εἰς πόλεμον
NAS: horses rushing to battle.
KJV: running to battle.
INT: running to war

Revelation 11:7 N-AMS
GRK: μετ' αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει
NAS: will make war with them, and overcome
KJV: shall make war against
INT: with them war and will overcome

Revelation 12:7 N-NMS
GRK: Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ
NAS: And there was war in heaven, Michael
KJV: And there was war in heaven:
INT: And there was war in

Revelation 12:17 N-AMS
GRK: ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν
NAS: to make war with the rest
KJV: went to make war with the remnant
INT: went to make war with the

Revelation 13:7 N-AMS
GRK: αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν
NAS: to him to make war with the saints
KJV: unto him to make war with the saints,
INT: to it to make war with the

Revelation 16:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας
NAS: to gather them together for the war of the great
KJV: them to the battle of that great
INT: unto the battle of the day

Revelation 19:19 N-AMS
GRK: ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ
NAS: to make war against
KJV: to make war against
INT: to make war with him who

Revelation 20:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν πόλεμον ὧν ὁ
NAS: to gather them together for the war; the number
KJV: together to battle: the number of whom
INT: unto the war of whom the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page