ποίῳ
Englishman's Concordance
ποίῳ (poiō) — 5 Occurrences

John 12:33 IPro-DMS
GRK: ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν
NAS: to indicate the kind of death
KJV: signifying what death
INT: he said signifying by what [kind of] death he was about

John 18:32 IPro-DMS
GRK: εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν
NAS: signifying by what kind of death
KJV: signifying what death
INT: he spoke signifying by what death he was about

John 21:19 IPro-DMS
GRK: εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει
NAS: signifying by what kind of death
KJV: signifying by what death
INT: he said signifying by what death he should glorify

Acts 4:7 IPro-DNS
GRK: ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε
NAS: power, or in what name, have you done
KJV: or by what name, have
INT: or in what name did

1 Corinthians 15:35 IPro-DNS
GRK: οἱ νεκροί ποίῳ δὲ σώματι
NAS: raised? And with what kind of body
KJV: and with what body
INT: the dead with what moreover body

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page