11. Ἀβραάμ (Abraam)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 11. Ἀβραάμ (Abraam) — 73 Occurrences

Matthew 1:1 N
GRK: Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
NAS: of David, the son of Abraham:
KJV: of David, the son of Abraham.
INT: of David son of Abraham

Matthew 1:2 N
GRK: Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν
NAS: Abraham was the father of Isaac,
KJV: Abraham begat Isaac;
INT: Abraham was father of

Matthew 1:17 N
GRK: γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ
NAS: the generations from Abraham to David
KJV: the generations from Abraham to David
INT: generations from Abraham to David [were]

Matthew 3:9 N
GRK: ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ
NAS: We have Abraham for our father;
KJV: We have Abraham to [our] father:
INT: we have Abraham I say indeed

Matthew 3:9 N
GRK: τέκνα τῷ Ἀβραάμ
NAS: to raise up children to Abraham.
KJV: to raise up children unto Abraham.
INT: children for Abraham

Matthew 8:11 N
GRK: ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
NAS: and recline [at the table] with Abraham, Isaac
KJV: with Abraham, and
INT: will recline [at table] with Abraham and Issac

Matthew 22:32 N
GRK: ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ
NAS: THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD
KJV: am the God of Abraham, and the God
INT: the God of Abraham and the

Mark 12:26 N
GRK: ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD
KJV: I [am] the God of Abraham, and the God
INT: the God of Abraham and the

Luke 1:55 N
GRK: ἡμῶν τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ
NAS: to our fathers, To Abraham and his descendants
KJV: our fathers, to Abraham, and to his
INT: of us to Abraham and to the

Luke 1:73 N
GRK: ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα
NAS: which He swore to Abraham our father,
KJV: our father Abraham,
INT: he swore to Abraham the father

Luke 3:8 N
GRK: ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ
NAS: We have Abraham for our father,'
KJV: We have Abraham to [our] father:
INT: we have Abraham I say indeed

Luke 3:8 N
GRK: τέκνα τῷ Ἀβραάμ
NAS: to raise up children to Abraham.
KJV: to raise up children unto Abraham.
INT: children to Abraham

Luke 3:34 N
GRK: Ἰσαάκ τοῦ Ἀβραάμ τοῦ Θαρά
NAS: the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah,
KJV: which was [the son] of Isaac, which was [the son] of Abraham, which was [the son] of Thara,
INT: of Isaac of Abraham of Terah

Luke 13:16 N
GRK: δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν ἣν
NAS: a daughter of Abraham as she is, whom
KJV: a daughter of Abraham, whom
INT: moreover a daughter of Abraham being whom

Luke 13:28 N
GRK: ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
NAS: you see Abraham and Isaac
KJV: when ye shall see Abraham, and Isaac,
INT: when you see Abraham and Isaac

Luke 16:22 N
GRK: τὸν κόλπον Ἀβραάμ ἀπέθανεν δὲ
NAS: by the angels to Abraham's bosom;
KJV: into Abraham's bosom:
INT: the bosom of Abraham died moreover

Luke 16:23 N
GRK: βασάνοις ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν
NAS: in torment, and saw Abraham far away
KJV: torments, and seeth Abraham afar off,
INT: torment he sees Abraham from far

Luke 16:24 N
GRK: εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν με
NAS: Father Abraham, have mercy
KJV: Father Abraham, have mercy
INT: said Father Abraham have compassion on me

Luke 16:25 N
GRK: εἶπεν δὲ Ἀβραάμ Τέκνον μνήσθητι
NAS: But Abraham said, 'Child,
KJV: But Abraham said, Son,
INT: said moreover Abraham Child remember

Luke 16:29 N
GRK: λέγει δὲ Ἀβραάμ Ἔχουσι Μωυσέα
NAS: But Abraham said, 'They have
KJV: Abraham saith unto him,
INT: Says also Abraham They have Moses

Luke 16:30 N
GRK: Οὐχί πάτερ Ἀβραάμ ἀλλ' ἐάν
NAS: No, father Abraham, but if someone
KJV: Nay, father Abraham: but if
INT: No father Abraham but if

Luke 19:9 N
GRK: αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν
NAS: he, too, is a son of Abraham.
KJV: is a son of Abraham.
INT: he a son of Abraham is

Luke 20:37 N
GRK: τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν
NAS: THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD
KJV: the God of Abraham, and
INT: the God of Abraham and God

John 8:33 N
GRK: αὐτόν Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ
NAS: They answered Him, We are Abraham's descendants
KJV: him, We be Abraham's seed, and
INT: him Seed Abraham's we are and

John 8:37 N
GRK: ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε ἀλλὰ
NAS: I know that you are Abraham's descendants;
KJV: that ye are Abraham's seed; but
INT: that seed of Abraham you are but

John 8:39 N
GRK: πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν λέγει
NAS: and said to Him, Abraham is our father.
KJV: said unto him, Abraham is our
INT: father of us Abraham is Says

John 8:39 N
GRK: τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε τὰ
NAS: to them, If you are Abraham's children,
KJV: ye were Abraham's children,
INT: children of Abraham you were the

John 8:39 N
GRK: ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε
NAS: do the deeds of Abraham.
KJV: ye would do the works of Abraham.
INT: works of Abraham you would do

John 8:40 N
GRK: θεοῦ τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
NAS: from God; this Abraham did not do.
KJV: did not Abraham.
INT: God this Abraham not did

John 8:52 N
GRK: δαιμόνιον ἔχεις Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ
NAS: a demon. Abraham died,
KJV: a devil. Abraham is dead,
INT: a demon you have Abraham died and

John 8:53 N
GRK: πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν
NAS: than our father Abraham, who
KJV: our father Abraham, which is dead?
INT: father of us Abraham who died

John 8:56 N
GRK: Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ
NAS: Your father Abraham rejoiced to see
KJV: Your father Abraham rejoiced to
INT: Abraham the father

John 8:57 N
GRK: ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας
NAS: years old, and have You seen Abraham?
KJV: and hast thou seen Abraham?
INT: are you and Abraham have you seen

John 8:58 N
GRK: ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ
NAS: to you, before Abraham was born,
KJV: unto you, Before Abraham was, I
INT: to you Before Abraham was I

Acts 3:13 N
GRK: ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ
NAS: The God of Abraham, Isaac and Jacob,
KJV: The God of Abraham, and of Isaac,
INT: The God of Abraham and the

Acts 3:25 N
GRK: λέγων πρὸς Ἀβραάμ Καὶ ἐν
NAS: saying to Abraham, AND IN YOUR SEED
KJV: saying unto Abraham, And in thy
INT: saying to Abraham And in

Acts 7:2 N
GRK: πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν
NAS: to our father Abraham when he was in Mesopotamia,
KJV: father Abraham, when he was
INT: father of us Abraham being in

Acts 7:16 N
GRK: ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου
NAS: which Abraham had purchased
KJV: that Abraham bought
INT: which bought Abraham for a sum of money

Acts 7:17 N
GRK: θεὸς τῷ Ἀβραάμ ηὔξησεν ὁ
NAS: had assured to Abraham, the people
KJV: had sworn to Abraham, the people
INT: God to Abraham increased the

Acts 7:32 N
GRK: ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
NAS: THE GOD OF ABRAHAM AND ISAAC
KJV: the God of Abraham, and
INT: the God of Abraham and of Isaac

Acts 13:26 N
GRK: υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ
NAS: sons of Abraham's family,
KJV: of the stock of Abraham, and
INT: sons of [the] race of Abraham and those

Romans 4:1 N
GRK: ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα
NAS: shall we say that Abraham, our forefather
KJV: then that Abraham our
INT: will we say discovered Abraham the father

Romans 4:2 N
GRK: εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων
NAS: For if Abraham was justified by works,
KJV: For if Abraham were justified by
INT: if indeed Abraham by works

Romans 4:3 N
GRK: Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ
NAS: say? ABRAHAM BELIEVED
KJV: the scripture? Abraham believed God,
INT: believed moreover Abraham God

Romans 4:9 N
GRK: Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις
NAS: WAS CREDITED TO ABRAHAM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: was reckoned to Abraham for
INT: was credited to Abraham the faith

Romans 4:12 N
GRK: πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: of our father Abraham which he had while uncircumcised.
KJV: father Abraham, which [he had] being
INT: father of us Abraham

Romans 4:13 N
GRK: ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ
NAS: For the promise to Abraham or
KJV: [was] not to Abraham, or
INT: promise [was] to Abraham or the

Romans 4:16 N
GRK: ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν
NAS: who are of the faith of Abraham, who
KJV: the faith of Abraham; who
INT: of [the] faith of Abraham who is

Romans 9:7 N
GRK: εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα
NAS: because they are Abraham's descendants,
KJV: the seed of Abraham, [are they] all
INT: they are seed of Abraham [are] all children

Romans 11:1 N
GRK: ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ φυλῆς Βενιαμίν
NAS: a descendant of Abraham, of the tribe
KJV: the seed of Abraham, [of] the tribe
INT: of [the] seed of Abraham of [the] tribe of Benjamin

2 Corinthians 11:22 N
GRK: κἀγώ σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν κἀγώ
NAS: am I. Are they descendants of Abraham? So
KJV: the seed of Abraham? so [am] I.
INT: I also Seed of Abraham are they I also

Galatians 3:6 N
GRK: καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ
NAS: Even so Abraham BELIEVED GOD,
KJV: Even as Abraham believed God,
INT: Even as Abraham believed

Galatians 3:7 N
GRK: υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ
NAS: who are sons of Abraham.
KJV: are the children of Abraham.
INT: sons are of Abraham

Galatians 3:8 N
GRK: προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται
NAS: preached the gospel beforehand to Abraham, [saying], ALL
KJV: preached before the gospel unto Abraham, [saying],
INT: foretold the gospel to Abraham will be blessed

Galatians 3:9 N
GRK: τῷ πιστῷ Ἀβραάμ
NAS: are blessed with Abraham, the believer.
KJV: with faithful Abraham.
INT: the believing Abraham

Galatians 3:14 N
GRK: εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν
NAS: the blessing of Abraham might come
KJV: the blessing of Abraham might come
INT: blessing of Abraham might come in

Galatians 3:16 N
GRK: τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ
NAS: were spoken to Abraham and to his seed.
KJV: Now to Abraham and his
INT: moreover to Abraham were spoken the

Galatians 3:18 N
GRK: τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας
NAS: has granted it to Abraham by means
KJV: God gave [it] to Abraham by promise.
INT: but to Abraham through a promise

Galatians 3:29 N
GRK: ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ
NAS: then you are Abraham's descendants,
KJV: then are ye Abraham's seed, and
INT: then Abraham's seed you are

Galatians 4:22 N
GRK: γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς
NAS: For it is written that Abraham had two
KJV: it is written, that Abraham had two
INT: indeed that Abraham two sons

Hebrews 2:16 N
GRK: ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
NAS: to the descendant of Abraham.
KJV: he took on [him] the seed of Abraham.
INT: but of [the] seed of Abraham he helps

Hebrews 6:13 N
GRK: Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ
NAS: made the promise to Abraham, since
KJV: made promise to Abraham, because
INT: For to Abraham having promised

Hebrews 7:1 N
GRK: ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ
NAS: who met Abraham as he was returning
KJV: who met Abraham returning from
INT: having met Abraham returning from

Hebrews 7:2 N
GRK: πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον μὲν
NAS: also Abraham apportioned
KJV: To whom also Abraham gave a tenth part
INT: all divided Abraham first indeed

Hebrews 7:4 N
GRK: καὶ δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ
NAS: was to whom Abraham, the patriarch,
KJV: the patriarch Abraham gave
INT: even a tenth Abraham gave out of

Hebrews 7:5 N
GRK: τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ
NAS: these are descended from Abraham.
KJV: out of the loins of Abraham:
INT: the loin of Abraham

Hebrews 7:6 N
GRK: αὐτῶν δεδεκάτωκεν Ἀβραάμ καὶ τὸν
NAS: from them collected a tenth from Abraham and blessed
KJV: received tithes of Abraham, and
INT: them has tithed Abraham and him who

Hebrews 7:9 N
GRK: εἰπεῖν δι' Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ
NAS: to speak, through Abraham even Levi,
KJV: payed tithes in Abraham.
INT: to speak through Abraham also Levi

Hebrews 11:8 N
GRK: Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν
NAS: By faith Abraham, when he was called,
KJV: By faith Abraham, when he was called
INT: By faith being called Abraham obeyed to go out

Hebrews 11:17 N
GRK: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ
NAS: By faith Abraham, when he was tested,
KJV: By faith Abraham, when he was tried,
INT: By faith has offered up Abraham Isaac

James 2:21 N
GRK: Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ
NAS: Was not Abraham our father justified
KJV: Was not Abraham our father
INT: Abraham the father

James 2:23 N
GRK: Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ
NAS: which says, AND ABRAHAM BELIEVED
KJV: which saith, Abraham believed God,
INT: believed moreover Abraham God

1 Peter 3:6 N
GRK: ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ κύριον αὐτὸν
NAS: obeyed Abraham, calling
KJV: Sara obeyed Abraham, calling him
INT: obeyed Abraham lord him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page