Mark 12:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]Περὶ
peri
ConcerningPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
dead,Adj-GMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1453 [e]ἐγείρονται,
egeirontai
they rise,V-PIM/P-3P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
314 [e]ἀνέγνωτε
anegnōte
have you readV-AIA-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
976 [e]βίβλῳ
biblō
bookN-DFS
3475 [e]Μωϋσέως
Mōuseōs
of Moses,N-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
942 [e]Βάτου
Batou
bush,N-GMS
4459 [e]πῶς
pōs
howConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
spokeV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
God,N-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
I [am]PPro-N1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
of Abraham,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]‹ὁ›
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
2464 [e]Ἰσαὰκ
Isaak
of Isaac,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]‹ὁ›
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
2384 [e]Ἰακώβ;
Iakōb
of Jacob’N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Nestle 1904
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ Βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ Θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰσαὰκ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου, ὡς εἴπεν αὐτῷ ὁ θεός, λέγων, Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων· ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός, λέγων, Ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραάμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς βάτου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων, Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ

Mark 12:26 Hebrew Bible
ועל דבר המתים כי קום יקומו הלא קראתם בספר משה בסנה את אשר דבר אליו האלהים לאמר אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב׃

Mark 12:26 Aramaic NT: Peshitta
ܥܠ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܒܟܬܒܐ ܕܡܘܫܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܤܢܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܠܗܗ ܕܐܝܤܚܩ ܘܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But regarding the fact that the dead rise again, have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him, saying, 'I AM THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC, and the God of Jacob '?

King James Bible
And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?

Holman Christian Standard Bible
Now concerning the dead being raised--haven't you read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him: I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob?
Treasury of Scripture Knowledge

have.

Mark 12:10 And have you not read this scripture; The stone which the builders …

Matthew 22:31,32 But as touching the resurrection of the dead, have you not read that …

in the book.

Exodus 3:2-6,16 And the angel of the LORD appeared to him in a flame of fire out …

Luke 20:37 Now that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when …

Acts 7:30-32 And when forty years were expired…

I am.

Genesis 17:7,8 And I will establish my covenant between me and you and your seed …

Genesis 26:24 And the LORD appeared to him the same night, and said, I am the God …

Genesis 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God …

Genesis 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of …

Genesis 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father …

Genesis 33:20 And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.

Isaiah 41:8-10 But you, Israel, are my servant, Jacob whom I have chosen, the seed …

Links
Mark 12:26Mark 12:26 NIVMark 12:26 NLTMark 12:26 ESVMark 12:26 NASBMark 12:26 KJVMark 12:26 Bible AppsMark 12:26 Biblia ParalelaMark 12:26 Chinese BibleMark 12:26 French BibleMark 12:26 German BibleBible Hub
Mark 12:25
Top of Page
Top of Page