976. βίβλος (biblos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 976. βίβλος (biblos) — 10 Occurrences

Matthew 1:1 N-NFS
GRK: ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ
KJV: The book of the generation of Jesus
INT: [the] book of [the] generation of Jesus

Mark 12:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ
NAS: have you not read in the book of Moses,
KJV: read in the book of Moses, how
INT: in the book of Moses [in the part] on

Luke 3:4 N-DFS
GRK: γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου
NAS: as it is written in the book of the words
KJV: in the book of the words
INT: it has been written in [the] book of [the] words of Isaiah

Luke 20:42 N-DFS
GRK: λέγει ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν Εἶπεν
NAS: says in the book of Psalms,
KJV: saith in the book of Psalms, The LORD
INT: says in [the] book of Psalms said

Acts 1:20 N-DFS
GRK: γὰρ ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν Γενηθήτω
NAS: For it is written in the book of Psalms,
KJV: in the book of Psalms,
INT: indeed in [the] book of Psalms Let become

Acts 7:42 N-DFS
GRK: γέγραπται ἐν Βίβλῳ τῶν προφητῶν
NAS: as it is written in the book of the prophets,
KJV: in the book of the prophets,
INT: it has been written in [the] book of the prophets

Acts 19:19 N-AFP
GRK: συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον
NAS: brought their books together
KJV: brought their books together,
INT: having brought the books burnt [them] before

Philippians 4:3 N-DFS
GRK: ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς
NAS: whose names are in the book of life.
KJV: names [are] in the book of life.
INT: names [are] in [the] book of life

Revelation 3:5 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς
NAS: his name from the book of life,
KJV: name out of the book of life, but
INT: from the book of life

Revelation 20:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς
NAS: written in the book of life,
KJV: written in the book of life was cast
INT: in the book of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page