βιβλαρίδιον
Englishman's Concordance
βιβλαρίδιον (biblaridion) — 3 Occurrences

Revelation 10:2 N-ANS
GRK: χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον καὶ
NAS: in his hand a little book which was open.
KJV: his hand a little book open: and
INT: hand of him a little scroll open And

Revelation 10:9 N-ANS
GRK: μοι τὸ βιβλαρίδιον καὶ λέγει
NAS: him to give me the little book. And he said
KJV: Give me the little book. And he said
INT: me the little scroll And he says

Revelation 10:10 N-ANS
GRK: ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς
NAS: I took the little book out of the angel's
KJV: I took the little book out of
INT: I took the little scroll out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page