βασιλέως
Englishman's Concordance
βασιλέως (basileōs) — 9 Occurrences

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδοὺ μάγοι
NAS: of Herod the king, magi
KJV: of Herod the king, behold,
INT: of Herod the king behold magi

Matthew 2:9 N-GMS
GRK: ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ
NAS: hearing the king, they went their way;
KJV: they had heard the king, they departed;
INT: having heard the king went away and

Matthew 5:35 N-GMS
GRK: τοῦ μεγάλου βασιλέως
NAS: for it is THE CITY OF THE GREAT KING.
KJV: the city of the great King.
INT: of the great King

Luke 1:5 N-GMS
GRK: ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
NAS: of Herod, king of Judea,
KJV: of Herod, the king of Judaea,
INT: days of Herod king of Judea

Acts 7:10 N-GMS
GRK: ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ
NAS: of Pharaoh, king of Egypt,
KJV: of Pharaoh king of Egypt;
INT: before Pharoah king of Egypt and

Acts 12:20 N-GMS
GRK: κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην
NAS: Blastus the king's chamberlain,
KJV: Blastus the king's chamberlain
INT: bedchamber of the king sought peace

2 Corinthians 11:32 N-GMS
GRK: Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν
NAS: under Aretas the king was guarding
KJV: under Aretas the king kept
INT: under Aretas the king was guarding the

Hebrews 11:23 N-GMS
GRK: διάταγμα τοῦ βασιλέως
NAS: and they were not afraid of the king's edict.
KJV: not afraid of the king's commandment.
INT: edict of the king

Hebrews 11:27 N-GMS
GRK: θυμὸν τοῦ βασιλέως τὸν γὰρ
NAS: the wrath of the king; for he endured,
KJV: the wrath of the king: for
INT: anger of the king indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page