βασιλείαν
Englishman's Concordance
βασιλείαν (basileian) — 61 Occurrences

Matthew 5:20 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you will not enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 6:33 N-AFS
GRK: πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: first His kingdom and His righteousness,
KJV: seek ye first the kingdom of God, and
INT: first the kingdom of God

Matthew 7:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: will enter the kingdom of heaven,
KJV: into the kingdom of heaven;
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 18:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you will not enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 19:12 N-AFS
GRK: διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: for the sake of the kingdom of heaven.
KJV: for the kingdom of heaven's sake.
INT: for the sake of the kingdom of the heavens

Matthew 19:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: to enter the kingdom of heaven.
KJV: enter into the kingdom of heaven.
INT: into the kingdom of the heavens

Matthew 19:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Matthew 21:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: will get into the kingdom of God
KJV: go into the kingdom of God before
INT: into the kingdom of God

Matthew 23:13 N-AFS
GRK: κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: you shut off the kingdom of heaven
KJV: ye shut up the kingdom of heaven
INT: you shut up the kingdom of the heavens

Matthew 24:7 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται
NAS: against kingdom, and in various
KJV: against kingdom: and
INT: kingdom against kingdom and there will be

Matthew 25:34 N-AFS
GRK: ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς
NAS: inherit the kingdom prepared
KJV: inherit the kingdom prepared
INT: prepared for you kingdom from [the] foundation

Mark 4:30 N-AFS
GRK: ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall we picture the kingdom of God,
KJV: shall we liken the kingdom of God?
INT: shall we liken the kingdom of God

Mark 9:1 N-AFS
GRK: ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: they see the kingdom of God
KJV: they have seen the kingdom of God
INT: they see the kingdom of God

Mark 9:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: for you to enter the kingdom of God
KJV: into the kingdom of God
INT: into the kingdom of God

Mark 10:15 N-AFS
GRK: δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: does not receive the kingdom of God
KJV: not receive the kingdom of God as
INT: shall receive the kingdom of God

Mark 10:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Mark 10:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: it is to enter the kingdom of God!
KJV: to enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Mark 10:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Mark 13:8 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ
NAS: against kingdom; there will be earthquakes
KJV: against kingdom: and
INT: kingdom against kingdom there will be earthquakes

Mark 15:43 N-AFS
GRK: προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: waited for the kingdom of God, came,
INT: waiting for the kingdom of God

Luke 4:43 N-AFS
GRK: δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: preach the kingdom of God
KJV: preach the kingdom of God
INT: it behoves the kingdom of God

Luke 8:1 N-AFS
GRK: εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: and preaching the kingdom of God.
KJV: shewing the glad tidings of the kingdom of God:
INT: proclaiming the good news the kingdom of God

Luke 9:2 N-AFS
GRK: κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: them out to proclaim the kingdom of God
KJV: them to preach the kingdom of God, and
INT: to proclaim the kingdom of God

Luke 9:27 N-AFS
GRK: ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: until they see the kingdom of God.
KJV: till they see the kingdom of God.
INT: they shall have seen the kingdom of God

Luke 9:60 N-AFS
GRK: διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: and proclaim everywhere the kingdom of God.
KJV: thou and preach the kingdom of God.
INT: declare the kingdom of God

Luke 12:31 N-AFS
GRK: ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ
NAS: But seek His kingdom, and these things
KJV: seek ye the kingdom of God;
INT: seek you the kingdom of him and

Luke 12:32 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν βασιλείαν
NAS: to give you the kingdom.
KJV: to give you the kingdom.
INT: you the kingdom

Luke 13:20 N-AFS
GRK: ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: shall I compare the kingdom of God?
KJV: shall I liken the kingdom of God?
INT: will I liken the kingdom of God

Luke 18:17 N-AFS
GRK: δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: does not receive the kingdom of God
KJV: not receive the kingdom of God as
INT: shall receive the kingdom of God

Luke 18:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God!
KJV: enter into the kingdom of God!
INT: into the kingdom of God

Luke 18:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to enter the kingdom of God.
KJV: to enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Luke 19:12 N-AFS
GRK: λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι
NAS: to receive a kingdom for himself,
KJV: for himself a kingdom, and
INT: to receive for himself a kingdom and to return

Luke 19:15 N-AFS
GRK: λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν
NAS: after receiving the kingdom, he ordered
KJV: having received the kingdom, then
INT: having received the kingdom that he directed

Luke 21:10 N-AFS
GRK: βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: and kingdom against kingdom,
KJV: kingdom against kingdom:
INT: kingdom against kingdom

Luke 22:29 N-AFS
GRK: πατήρ μου βασιλείαν
NAS: has granted Me a kingdom, I grant you
KJV: appoint unto you a kingdom, as my
INT: Father of me a kingdom

Luke 23:42 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν σου
NAS: me when You come in Your kingdom!
KJV: into thy kingdom.
INT: into the kingdom of you

Luke 23:51 N-AFS
GRK: προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: was waiting for the kingdom of God;
KJV: himself waited for the kingdom of God.
INT: was waiting for the kingdom of God

John 3:3 N-AFS
GRK: ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: he cannot see the kingdom of God.
KJV: he cannot see the kingdom of God.
INT: to see the kingdom of God

John 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: enter into the kingdom of God.
KJV: enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Acts 1:6 N-AFS
GRK: ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ
NAS: You are restoring the kingdom to Israel?
KJV: restore again the kingdom to Israel?
INT: restore you the kingdom to Israel

Acts 14:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: we must enter the kingdom of God.
KJV: enter into the kingdom of God.
INT: into the kingdom of God

Acts 20:25 N-AFS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: preaching the kingdom, will no longer
KJV: preaching the kingdom of God,
INT: proclaiming the kingdom

Acts 28:23 N-AFS
GRK: διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: to them by solemnly testifying about the kingdom of God
KJV: and testified the kingdom of God,
INT: fully testifying the kingdom of God

Acts 28:31 N-AFS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: preaching the kingdom of God
KJV: Preaching the kingdom of God, and
INT: proclaimng the kingdom of God

1 Corinthians 6:9 N-AFS
GRK: ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν
NAS: will not inherit the kingdom of God?
KJV: not inherit the kingdom of God? Be
INT: unrighteous ones [the] of God kingdom not will inherit

1 Corinthians 6:10 N-AFS
GRK: οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν
NAS: will inherit the kingdom of God.
KJV: shall inherit the kingdom of God.
INT: nor swindlers [the] kingdom of God will inherit

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ
NAS: He hands over the kingdom to the God
KJV: he shall have delivered up the kingdom to God,
INT: he shall have given up the kingdom to him who [is] God

1 Corinthians 15:50 N-AFS
GRK: καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι
NAS: cannot inherit the kingdom of God; nor
KJV: inherit the kingdom of God;
INT: and blood [the] kingdom of God to inherit

Galatians 5:21 N-AFS
GRK: τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ
NAS: will not inherit the kingdom of God.
KJV: not inherit the kingdom of God.
INT: things do kingdom God's not

Colossians 1:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ
NAS: and transferred us to the kingdom of His beloved
KJV: [us] into the kingdom of his
INT: into the kingdom of the Son

Colossians 4:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
NAS: fellow workers for the kingdom of God
KJV: unto the kingdom of God,
INT: for the kingdom of God

1 Thessalonians 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν
NAS: you into His own kingdom and glory.
KJV: unto his kingdom and glory.
INT: the of himself kingdom and glory

2 Timothy 4:1 N-AFS
GRK: καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
NAS: and by His appearing and His kingdom:
KJV: and his kingdom;
INT: and the kingdom of him

2 Timothy 4:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν
NAS: to His heavenly kingdom; to Him [be] the glory
KJV: heavenly kingdom: to whom
INT: for the kingdom of him

Hebrews 12:28 N-AFS
GRK: Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες
NAS: since we receive a kingdom which cannot be shaken,
KJV: we receiving a kingdom which cannot be moved,
INT: Therefore a kingdom not to be shaken receiving

2 Peter 1:11 N-AFS
GRK: τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου
NAS: into the eternal kingdom of our Lord
KJV: the everlasting kingdom of our
INT: the eternal kingdom of the Lord

Revelation 1:6 N-AFS
GRK: ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ
NAS: and He has made us [to be] a kingdom, priests
INT: made us a kingdom priests to the

Revelation 5:10 N-AFS
GRK: θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς
NAS: You have made them [to be] a kingdom and priests
INT: God of us kings and priests

Revelation 17:12 N-AFS
GRK: εἰσίν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον
NAS: received a kingdom, but they receive
KJV: have received no kingdom as yet; but
INT: are which a kingdom not yet received

Revelation 17:17 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ
NAS: and by giving their kingdom to the beast,
KJV: their kingdom unto the beast,
INT: to give the kingdom of them to the

Revelation 17:18 N-AFS
GRK: ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν
INT: which has kingship over the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page