ἐβασάνισαν
Englishman's Concordance
ἐβασάνισαν (ebasanisan) — 1 Occurrence

Revelation 11:10 V-AIA-3P
GRK: δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας
NAS: two prophets tormented those who dwell
KJV: prophets tormented them that dwelt
INT: two prophets tormented them that dwell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page