1194. δέρω (deró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1194. δέρω (deró) — 15 Occurrences

Matthew 21:35 V-AIA-3P
GRK: ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ
NAS: his slaves and beat one,
KJV: his servants, and beat one,
INT: one indeed they beat one moreover

Mark 12:3 V-AIA-3P
GRK: λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν
NAS: They took him, and beat him and sent him away
KJV: they caught [him], and beat him,
INT: having taken him they beat [him] and sent [him] away

Mark 12:5 V-PPA-NMP
GRK: οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ
NAS: others, beating some
KJV: beating some, and
INT: some indeed beating some moreover

Mark 13:9 V-FIP-2P
GRK: εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ
NAS: you to [the] courts, and you will be flogged in [the] synagogues,
KJV: the synagogues ye shall be beaten: and
INT: to synagogues you will be beaten and before

Luke 12:47 V-FIP-3S
GRK: θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς
NAS: with his will, will receive many
KJV: will, shall be beaten with many
INT: will of him will be beaten with many [blows]

Luke 12:48 V-FIP-3S
GRK: ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας παντὶ
NAS: of a flogging, will receive but few.
KJV: of stripes, shall be beaten with few
INT: [things] worthy of stripes will be beaten with few everyone

Luke 20:10 V-APA-NMP
GRK: ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν
NAS: but the vine-growers beat him and sent him away
KJV: the husbandmen beat him,
INT: sent [him] away him having beaten empty-handed

Luke 20:11 V-APA-NMP
GRK: δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες
NAS: slave; and they beat him also
KJV: servant: and they beat him also, and
INT: but also him having beaten and having dishonored [him]

Luke 22:63 V-PPA-NMP
GRK: ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες
NAS: were mocking Him and beating Him,
KJV: mocked him, and smote [him].
INT: mocked him beating [him]

John 18:23 V-PIA-2S
GRK: τί με δέρεις
NAS: rightly, why do you strike Me?
KJV: well, why smitest thou me?
INT: why me strike you

Acts 5:40 V-APA-NMP
GRK: τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ
NAS: the apostles in, they flogged them and ordered
KJV: the apostles, and beaten [them], they commanded
INT: the apostles having beaten they commanded [them] not

Acts 16:37 V-APA-NMP
GRK: πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ
NAS: said to them, They have beaten us in public
KJV: unto them, They have beaten us openly
INT: to them Having beaten us publicly

Acts 22:19 V-PPA-NMS
GRK: φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς
NAS: I used to imprison and beat those
KJV: imprisoned and beat in every synagogue
INT: imprisoning and beating in every of those

1 Corinthians 9:26 V-PPA-NMS
GRK: οὐκ ἀέρα δέρων
NAS: in such a way, as not beating the air;
KJV: not as one that beateth the air:
INT: not [the] air beating

2 Corinthians 11:20 V-PIA-3S
GRK: πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
NAS: himself, anyone hits you in the face.
KJV: exalt himself, if a man smite you on
INT: the face of you beats

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page