δείραντες
Englishman's Concordance
δείραντες (deirantes) — 4 Occurrences

Luke 20:10 V-APA-NMP
GRK: ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν
NAS: but the vine-growers beat him and sent him away
KJV: the husbandmen beat him,
INT: sent [him] away him having beaten empty-handed

Luke 20:11 V-APA-NMP
GRK: δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες
NAS: slave; and they beat him also
KJV: servant: and they beat him also, and
INT: but also him having beaten and having dishonored [him]

Acts 5:40 V-APA-NMP
GRK: τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ
NAS: the apostles in, they flogged them and ordered
KJV: the apostles, and beaten [them], they commanded
INT: the apostles having beaten they commanded [them] not

Acts 16:37 V-APA-NMP
GRK: πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ
NAS: said to them, They have beaten us in public
KJV: unto them, They have beaten us openly
INT: to them Having beaten us publicly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page