Σατανᾶς
Englishman's Concordance
Σατανᾶς (Satanas) — 17 Occurrences

Matthew 12:26 N-NMS
GRK: εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν
NAS: If Satan casts out Satan,
KJV: And if Satan cast out Satan,
INT: if Satan Satan

Mark 3:23 N-NMS
GRK: Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
NAS: How can Satan cast out Satan?
KJV: How can Satan cast out Satan?
INT: How can Satan Satan cast out

Mark 3:26 N-NMS
GRK: εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ'
NAS: If Satan has risen up against
KJV: And if Satan rise up against
INT: if Satan has risen up against

Mark 4:15 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει
NAS: immediately Satan comes
KJV: they have heard, Satan cometh
INT: comes Satan and takes away

Luke 11:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: If Satan also is divided
KJV: If Satan also be divided
INT: also Satan against himself

Luke 13:16 N-NMS
GRK: ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα
NAS: as she is, whom Satan has bound
KJV: of Abraham, whom Satan hath bound, lo,
INT: has bound Satan Behold ten

Luke 22:3 N-NMS
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν
NAS: And Satan entered into Judas
KJV: Then entered Satan into Judas
INT: entered moreover Satan into Judas

Luke 22:31 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς
NAS: Simon, behold, Satan has demanded
KJV: behold, Satan hath desired
INT: Behold Satan demanded to have you

John 13:27 N-NMS
GRK: ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς λέγει οὖν
NAS: After the morsel, Satan then entered
KJV: after the sop Satan entered into
INT: him Satan Says therefore

Acts 5:3 N-NMS
GRK: ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν
NAS: why has Satan filled
KJV: Ananias, why hath Satan filled thine
INT: did fill Satan the heart

1 Corinthians 7:5 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν
NAS: so that Satan will not tempt
KJV: again, that Satan tempt you
INT: you Satan because of the

2 Corinthians 11:14 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς
NAS: for even Satan disguises
KJV: for Satan himself
INT: indeed Satan masquerades as

1 Thessalonians 2:18 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς
NAS: once-- and [yet] Satan hindered
KJV: again; but Satan hindered us.
INT: us Satan

Revelation 2:13 N-NMS
GRK: ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
NAS: among you, where Satan dwells.
KJV: you, where Satan dwelleth.
INT: where Satan dwells

Revelation 12:9 N-NMS
GRK: καὶ Ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν
NAS: the devil and Satan, who deceives
KJV: the Devil, and Satan, which deceiveth
INT: and Satan who misleads

Revelation 20:2 N-NMS
GRK: καὶ Ὁ Σατανᾶς καὶ ἔδησεν
NAS: is the devil and Satan, and bound
KJV: the Devil, and Satan, and bound
INT: and Satan and bound

Revelation 20:7 N-NMS
GRK: λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς
NAS: are completed, Satan will be released
KJV: are expired, Satan shall be loosed
INT: will be released Satan out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page