5465. χαλάω (chalaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5465. χαλάω (chalaó) — 7 Occurrences

Mark 2:4 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον
NAS: Him; and when they had dug an opening, they let down the pallet
KJV: when they had broken [it] up, they let down the bed
INT: and having broken up [it] they let down the pallet

Luke 5:4 V-AMA-2P
GRK: βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα
NAS: out into the deep water and let down your nets
KJV: the deep, and let down your nets
INT: deep and let down the nets

Luke 5:5 V-FIA-1S
GRK: ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα
NAS: but I will do as You say [and] let down the nets.
KJV: thy word I will let down the net.
INT: word of you I will let down the net

Acts 9:25 V-APA-NMP
GRK: καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι
INT: let down him having lowered [him] in a basket

Acts 27:17 V-APA-NMP
GRK: Σύρτιν ἐκπέσωσιν χαλάσαντες τὸ σκεῦος
NAS: on [the shallows] of Syrtis, they let down the sea anchor
KJV: the quicksands, strake sail,
INT: sandbars of Syrtis they should fall having lowered the gear

Acts 27:30 V-APA-GMP
GRK: πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην
NAS: from the ship and had let down the [ship's] boat
KJV: when they had let down the boat
INT: ship moreover having let down the [life] boat

2 Corinthians 11:33 V-AIP-1S
GRK: ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ
NAS: and I was let down in a basket through
KJV: a basket was I let down by
INT: in a basket I was let down through the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page