2794. κίνδυνος (kindunos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2794. κίνδυνος (kindunos) — 9 Occurrences

Romans 8:35 N-NMS
GRK: γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα
NAS: nakedness, or peril, or sword?
KJV: nakedness, or peril, or sword?
INT: nakedness or danger or sword

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις
NAS: journeys, in dangers from rivers,
KJV: often, [in] perils of waters,
INT: In journeyings often in perils of rivers in perils

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις
NAS: from rivers, dangers from robbers,
KJV: of waters, [in] perils of robbers,
INT: in perils of rivers in perils of robbers in perils

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις ἐκ γένους
NAS: from robbers, dangers from [my] countrymen,
KJV: of robbers, [in] perils by
INT: in perils of robbers in perils from [my own] race

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν
NAS: from [my] countrymen, dangers from the Gentiles,
KJV: [mine own] countrymen, [in] perils by
INT: from [my own] race in perils from [the] Gentiles

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ἐξ ἐθνῶν κινδύνοις ἐν πόλει
NAS: from the Gentiles, dangers in the city,
KJV: the heathen, [in] perils in
INT: from [the] Gentiles in perils in [the] city

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ἐν πόλει κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ
NAS: in the city, dangers in the wilderness,
KJV: the city, [in] perils in
INT: in [the] city in perils in [the] wilderness

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ἐν ἐρημίᾳ κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ
NAS: in the wilderness, dangers on the sea,
KJV: the wilderness, [in] perils in
INT: in [the] wilderness in perils on [the] sea

2 Corinthians 11:26 N-DMP
GRK: ἐν θαλάσσῃ κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις
NAS: on the sea, dangers among
KJV: the sea, [in] perils among
INT: on [the] sea in perils among false brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page