πολλάκις
Englishman's Concordance
πολλάκις (pollakis) — 18 Occurrences

Matthew 17:15 Adv
GRK: κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει
NAS: ill; for he often falls
KJV: vexed: for ofttimes he falleth into
INT: miserably suffers often indeed he falls

Matthew 17:15 Adv
GRK: πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ
NAS: into the fire and often into the water.
KJV: the fire, and oft into the water.
INT: fire and often into the

Mark 5:4 Adv
GRK: τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ
NAS: because he had often been bound
KJV: that he had been often bound
INT: that he often with shackles and

Mark 9:22 Adv
GRK: καὶ πολλάκις καὶ εἰς
NAS: It has often thrown him both
KJV: And ofttimes it hath cast him
INT: And often both into

John 18:2 Adv
GRK: τόπον ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς
NAS: for Jesus had often met
KJV: for Jesus ofttimes resorted thither
INT: place because often gathered together Jesus

Acts 26:11 Adv
GRK: τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς
NAS: And as I punished them often in all
KJV: I punished them oft in every
INT: the synagogues often punishing them

Romans 1:13 Adv
GRK: ἀδελφοί ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν
NAS: brethren, that often I have planned
KJV: that oftentimes I purposed
INT: brothers that many times I purposed to come

2 Corinthians 8:22 Adv
GRK: ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα
NAS: whom we have often tested
KJV: we have oftentimes proved
INT: in many things often earnest to be

2 Corinthians 11:23 Adv
GRK: ἐν θανάτοις πολλάκις
NAS: times without number, often in danger of death.
KJV: in deaths oft.
INT: in deaths often

2 Corinthians 11:26 Adv
GRK: ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν
NAS: [I have been] on frequent journeys,
KJV: [In] journeyings often, [in] perils
INT: In journeyings often in perils of rivers

2 Corinthians 11:27 Adv
GRK: ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις ἐν λιμῷ
NAS: through many sleepless nights,
KJV: in watchings often, in hunger
INT: in watchings often in hunger

2 Corinthians 11:27 Adv
GRK: ἐν νηστείαις πολλάκις ἐν ψύχει
NAS: and thirst, often without food,
KJV: in fastings often, in cold
INT: in fastings often in cold

Philippians 3:18 Adv
GRK: περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν
NAS: of whom I often told
KJV: I have told you often, and now
INT: are walking [of] whom often I told you

2 Timothy 1:16 Adv
GRK: οἴκῳ ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν
NAS: of Onesiphorus, for he often refreshed
KJV: for he oft refreshed me,
INT: house because often me he refreshed

Hebrews 6:7 Adv
GRK: αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν καὶ
NAS: the rain which often falls
KJV: the rain that cometh oft upon it,
INT: it coming often rain and

Hebrews 9:25 Adv
GRK: οὐδ' ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν
NAS: Himself often, as the high priest
KJV: himself often, as
INT: nor that often he should offer himself

Hebrews 9:26 Adv
GRK: ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ
NAS: to suffer often since
KJV: must he often have suffered since
INT: it was necessary for him often to have suffered from

Hebrews 10:11 Adv
GRK: τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας
NAS: and offering time after time the same
KJV: offering oftentimes the same
INT: the same often offering sacrifices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page