πολλὰς
Englishman's Concordance
πολλὰς (pollas) — 11 Occurrences

Matthew 7:22 Adj-AFP
GRK: ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
NAS: perform many miracles?'
KJV: name done many wonderful works?
INT: name works of power many perform

Matthew 13:58 Adj-AFP
GRK: ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν
NAS: And He did not do many miracles there
KJV: he did not many mighty works there
INT: there works of power many because the

Luke 12:47 Adj-AFP
GRK: αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς
NAS: receive many lashes,
KJV: shall be beaten with many [stripes].
INT: of him will be beaten with many [blows]

Luke 15:13 Adj-AFP
GRK: μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν
NAS: And not many days later,
KJV: And not many days after
INT: after not many days having gathered together

John 2:12 Adj-AFP
GRK: ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας
KJV: there not many days.
INT: they abode not many days

Acts 1:5 Adj-AFP
GRK: οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας
NAS: Spirit not many days
INT: not after many these days

Acts 8:25 Adj-AFP
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα πολλάς τε κώμας
NAS: and were preaching the gospel to many villages
KJV: preached the gospel in many villages
INT: to Jerusalem to many moreover villages

Acts 10:2 Adj-AFP
GRK: ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ
NAS: and gave many alms
KJV: which gave much alms to the people,
INT: both doing alms much to the people

Acts 16:18 Adj-AFP
GRK: ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς
NAS: this for many days.
KJV: this did she many days. But
INT: she did for many days having been distressed

Acts 16:23 Adj-AFP
GRK: πολλὰς τε ἐπιθέντες
NAS: When they had struck them with many blows,
KJV: when they had laid many stripes
INT: many moreover having laid

1 Timothy 6:9 Adj-AFP
GRK: καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ
NAS: and a snare and many foolish
KJV: a snare, and [into] many foolish and
INT: and desires many unwise and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page