πολλοῖς
Englishman's Concordance
πολλοῖς (pollois) — 7 Occurrences

Matthew 27:53 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς
NAS: city and appeared to many.
KJV: and appeared unto many.
INT: and appeared to many

Luke 7:21 Adj-DMP
GRK: καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: sight to many [who were] blind.
KJV: and unto many [that were] blind
INT: and to blind many he granted to see

Luke 8:29 Adj-DMP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις
NAS: For it had seized him many times;
KJV: For oftentimes it had caught
INT: the man many indeed times

Acts 1:3 Adj-DNP
GRK: αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις δι'
NAS: His suffering, by many convincing proofs,
KJV: by many infallible proofs,
INT: he with many proofs during

Romans 8:29 Adj-DMP
GRK: πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς
NAS: among many brethren;
KJV: the firstborn among many brethren.
INT: firstborn among many brothers

2 Corinthians 8:22 Adj-DNP
GRK: ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον
NAS: diligent in many things,
KJV: diligent in many things, but now
INT: we proved in many things often earnest

Revelation 10:11 Adj-DMP
GRK: καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς
NAS: concerning many peoples
KJV: again before many peoples, and
INT: and kings many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page