πολλῶν
Englishman's Concordance
πολλῶν (pollōn) — 39 Occurrences

Matthew 8:30 Adj-GMP
GRK: ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη
NAS: there was a herd of many swine
KJV: them an herd of many swine feeding.
INT: a herd of pigs many feeding

Matthew 10:31 Adj-GNP
GRK: οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
NAS: you are more valuable than many sparrows.
KJV: are of more value than many sparrows.
INT: therefore you should fear than many sparrows are worth more

Matthew 20:28 Adj-GMP
GRK: λύτρον ἀντὶ πολλῶν
NAS: His life a ransom for many.
KJV: a ransom for many.
INT: [as] a ransom for many

Matthew 24:12 Adj-GMP
GRK: ἀγάπη τῶν πολλῶν
NAS: is increased, most people's love
KJV: the love of many shall wax cold.
INT: love of the many

Matthew 25:21 Adj-GNP
GRK: πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
NAS: I will put you in charge of many things; enter
KJV: over many things: enter thou
INT: faithful over many things you will I set

Matthew 25:23 Adj-GNP
GRK: πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
NAS: I will put you in charge of many things; enter
KJV: over many things: enter thou
INT: faithful over many things you will I set

Matthew 26:28 Adj-GMP
GRK: τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς
NAS: which is poured out for many for forgiveness
KJV: is shed for many for the remission
INT: that for many is poured out for

Matthew 26:60 Adj-GMP
GRK: οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων
NAS: They did not find [any], even though many false witnesses
KJV: yea, though many false witnesses
INT: not any they found many having come forward as false witnesses

Mark 5:26 Adj-GMP
GRK: παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ
NAS: at the hands of many physicians,
KJV: many things of many physicians, and
INT: having suffered under many physicians and

Mark 10:45 Adj-GMP
GRK: λύτρον ἀντὶ πολλῶν
NAS: His life a ransom for many.
KJV: a ransom for many.
INT: [as] a ransom for many

Mark 14:24 Adj-GMP
GRK: ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
NAS: which is poured out for many.
KJV: is shed for many.
INT: is poured out for many

Luke 2:34 Adj-GMP
GRK: καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ
NAS: and rise of many in Israel,
KJV: and rising again of many in Israel;
INT: and rising up of many in

Luke 2:35 Adj-GFP
GRK: ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί
NAS: that thoughts from many hearts
KJV: of many hearts
INT: might be revealed of many hearts [the] thoughts

Luke 4:41 Adj-GMP
GRK: δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ
NAS: were coming out of many, shouting,
KJV: came out of many, crying out, and
INT: demons from many crying out and

Luke 12:7 Adj-GNP
GRK: μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
NAS: you are more valuable than many sparrows.
KJV: ye are of more value than many sparrows.
INT: Not fear than many sparrows you are more valuable

Acts 9:13 Adj-GMP
GRK: ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ
NAS: I have heard from many about
KJV: I have heard by many of this
INT: I have heard from many concerning the

Acts 14:22 Adj-GFP
GRK: ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ
NAS: and [saying], Through many tribulations
KJV: must through much tribulation enter
INT: that through many tribulations must

Acts 15:35 Adj-GMP
GRK: καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον
NAS: and preaching with many others
KJV: of the Lord, with many others also.
INT: also others many the word

Acts 24:10 Adj-GNP
GRK: λέγειν Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα
NAS: Knowing that for many years
KJV: hast been of many years a judge
INT: to speak For many years as being

Romans 4:17 Adj-GNP
GRK: ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά
NAS: A FATHER OF MANY NATIONS
KJV: thee a father of many nations,) before
INT: A father of many nations I have made

Romans 4:18 Adj-GNP
GRK: αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ
NAS: a father of many nations
KJV: the father of many nations,
INT: him father of many nations according to

Romans 5:16 Adj-GNP
GRK: χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς
NAS: the free gift [arose] from many transgressions
KJV: [is] of many offences
INT: [the] gift [is] of many trespasses to

Romans 15:23 Adj-GMP
GRK: ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν
INT: you for many years

Romans 16:2 Adj-GMP
GRK: αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ
NAS: a helper of many, and of myself
KJV: a succourer of many, and
INT: she a helper of many has been and

1 Corinthians 10:33 Adj-GMP
GRK: τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν
NAS: profit but the [profit] of the many, so
KJV: the [profit] of many, that
INT: that of the many that they might be saved

2 Corinthians 1:11 Adj-GNP
GRK: ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ
NAS: that thanks may be given by many persons
KJV: by the means of many persons
INT: that by many persons the

2 Corinthians 1:11 Adj-GNP
GRK: χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ
NAS: on us through [the prayers] [of] many.
KJV: given by many on our behalf.
INT: gift through many might be subject of thanksgiving for

2 Corinthians 2:4 Adj-GNP
GRK: ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων οὐχ
NAS: I wrote to you with many tears;
KJV: unto you with many tears; not
INT: to you through many tears not

2 Corinthians 9:12 Adj-GFP
GRK: περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ
NAS: through many thanksgivings
KJV: also by many thanksgivings unto God;
INT: abounding through many thanksgivings

Galatians 3:16 Adj-GNP
GRK: ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ' ὡς
NAS: And to seeds, as [referring] to many, but [rather] to one,
KJV: as of many; but as
INT: as of many but as

1 Timothy 6:12 Adj-GMP
GRK: ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
NAS: in the presence of many witnesses.
KJV: profession before many witnesses.
INT: confession before many witnesses

2 Timothy 2:2 Adj-GMP
GRK: ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων ταῦτα
NAS: from me in the presence of many witnesses,
KJV: me among many witnesses, the same
INT: me with many witnesses these

Hebrews 9:28 Adj-GMP
GRK: εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας
NAS: the sins of many, will appear
KJV: the sins of many; and unto them that look
INT: for of many to bear [the] sins

Revelation 1:15 Adj-GNP
GRK: φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
NAS: [was] like the sound of many waters.
KJV: as the sound of many waters.
INT: [the] voice of waters many

Revelation 5:11 Adj-GMP
GRK: φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ
NAS: the voice of many angels
KJV: the voice of many angels
INT: [the] voice of angels many around the

Revelation 9:9 Adj-GMP
GRK: ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς
NAS: of chariots, of many horses
KJV: of chariots of many horses
INT: of chariots of horses many running to

Revelation 14:2 Adj-GNP
GRK: φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς
NAS: like the sound of many waters and like
KJV: as the voice of many waters, and
INT: a voice of waters many and as

Revelation 17:1 Adj-GNP
GRK: ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν
NAS: harlot who sits on many waters,
KJV: that sitteth upon many waters:
INT: upon waters many

Revelation 19:6 Adj-GNP
GRK: φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς
NAS: the sound of many waters
KJV: as the voice of many waters, and
INT: a voice of waters many and as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page