Luke 4:41
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1831 [e]ἐξήρχετο
exērcheto
Were going outV-IIM/P-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1140 [e]δαιμόνια
daimonia
demonsN-NNP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
4183 [e]πολλῶν,
pollōn
many,Adj-GMP
2905 [e]κραυγάζοντα
kraugazonta
crying outV-PPA-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγοντα
legonta
sayingV-PPA-NNP
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
4771 [e]Σὺ
Sy
YouPPro-N2S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
of God.N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2008 [e]ἐπιτιμῶν
epitimōn
rebuking [them],V-PPA-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1439 [e]εἴα
eia
did He allowV-IIA-3S
846 [e]αὐτὰ
auta
themPPro-AN3P
2980 [e]λαλεῖν,
lalein
to speak,V-PNA
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1492 [e]ᾔδεισαν
ēdeisan
they knewV-LIA-3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5547 [e]Χριστὸν
Christon
ChristN-AMS
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
1510 [e]εἶναι.
einai
to be.V-PNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Nestle 1904
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα / κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἴ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾒδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἴναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐξήρχοντο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:41 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι

Luke 4:41 Hebrew Bible
וגם שדים יצאו מרבים צעקים ואמרים אתה הוא המשיח בן האלהים ויגער בם ולא נתנם לדבר כי ידעו אשר הוא המשיח׃

Luke 4:41 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܫܐܕܐ ܡܢ ܤܓܝܐܐ ܟܕ ܡܙܥܩܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܟܐܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Demons also were coming out of many, shouting, "You are the Son of God!" But rebuking them, He would not allow them to speak, because they knew Him to be the Christ.

King James Bible
And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

Holman Christian Standard Bible
Also, demons were coming out of many, shouting and saying, "You are the Son of God!" But He rebuked them and would not allow them to speak, because they knew He was the Messiah.
Treasury of Scripture Knowledge

crying.

Luke 4:34,35 Saying, Let us alone; what have we to do with you, you Jesus of Nazareth? …

Mark 1:25,34 And Jesus rebuked him, saying, Hold your peace, and come out of him…

Mark 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and …

Thou.

Matthew 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with you, …

Matthew 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said to …

John 20:31 But these are written, that you might believe that Jesus is the Christ, …

Acts 16:17,18 The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the …

James 2:19 You believe that there is one God; you do well: the devils also believe, …

speak, etc. or, say that they knew him to be Christ.

Links
Luke 4:41Luke 4:41 NIVLuke 4:41 NLTLuke 4:41 ESVLuke 4:41 NASBLuke 4:41 KJVLuke 4:41 Bible AppsLuke 4:41 Biblia ParalelaLuke 4:41 Chinese BibleLuke 4:41 French BibleLuke 4:41 German BibleBible Hub
Luke 4:40
Top of Page
Top of Page