1439. ἐάω (eaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1439. ἐάω (eaó) — 11 Occurrences

Matthew 24:43 V-AIA-3S
GRK: οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν
NAS: he would have been on the alert and would not have allowed his house
KJV: would not have suffered his house
INT: not anyhow have allowed to be dug through the

Luke 4:41 V-IIA-3S
GRK: ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν
NAS: But rebuking them, He would not allow them to speak,
KJV: he rebuking [them] suffered them
INT: rebuking not he allowed them to speak

Luke 22:51 V-PMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἐᾶτε ἕως τούτου
NAS: and said, Stop! No more
KJV: answered and said, Suffer ye thus far.
INT: Jesus said allow you as far as thus

Acts 14:16 V-AIA-3S
GRK: παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ
NAS: gone by He permitted all
KJV: times past suffered all nations
INT: past generations allowed all the

Acts 16:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ
NAS: of Jesus did not permit them;
KJV: but the Spirit suffered them not.
INT: and not did let them the

Acts 19:30 V-IIA-3P
GRK: δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ
NAS: the disciples would not let him.
KJV: the disciples suffered him
INT: people not did let him the

Acts 23:32 V-APA-NMP
GRK: δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς
NAS: But the next day, leaving the horsemen
KJV: On the morrow they left the horsemen
INT: moreover next day having allowed the horsemen

Acts 27:32 V-AIA-3P
GRK: σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν
NAS: of the [ship's] boat and let it fall away.
KJV: of the boat, and let her fall off.
INT: [life] boat and let her fall

Acts 27:40 V-IIA-3P
GRK: ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν
NAS: the anchors, they left them in the sea
KJV: the anchors, they committed [themselves] unto
INT: anchors having cut away they left in the

Acts 28:4 V-AIA-3S
GRK: ζῇν οὐκ εἴασεν
NAS: justice has not allowed him to live.
KJV: yet vengeance suffereth not
INT: to live not permitted

1 Corinthians 10:13 V-FIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι
NAS: who will not allow you to be tempted
KJV: will not suffer you to be tempted
INT: who not will allow you to be tempted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page