πολλή
Englishman's Concordance
πολλή (pollē) — 12 Occurrences

Mark 6:35 Adj-NFS
GRK: ἤδη ὥρα πολλή
KJV: now the time [is] far passed:
INT: already [it is] an hour late

Acts 8:8 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν
NAS: So there was much rejoicing
INT: there was moreover great joy in

Romans 9:22 Adj-DFS
GRK: ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη
NAS: endured with much patience
KJV: with much longsuffering
INT: bore in much patience vessels

2 Corinthians 3:12 Adj-DFS
GRK: τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
NAS: we use great boldness in [our] speech,
KJV: we use great plainness of speech:
INT: such hope much boldness we use

2 Corinthians 6:4 Adj-DFS
GRK: ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν
NAS: of God, in much endurance,
KJV: of God, in much patience, in
INT: in endurance much in tribulations

2 Corinthians 7:4 Adj-NFS
GRK: πολλή μοι παρρησία
NAS: Great is my confidence in you; great
KJV: Great [is] my boldness of speech
INT: Great [is] to me boldness

2 Corinthians 7:4 Adj-NFS
GRK: πρὸς ὑμᾶς πολλή μοι καύχησις
NAS: is my confidence in you; great is my boasting
KJV: toward you, great [is] my glorying
INT: toward you great to me boasting

2 Corinthians 8:2 Adj-DFS
GRK: ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως
NAS: that in a great ordeal of affliction
KJV: in a great trial
INT: that in much proof of tribulation

2 Corinthians 8:22 Adj-DFS
GRK: σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς
NAS: but now even more diligent
KJV: more diligent, upon the great confidence
INT: more earnest by the confidence great which [is] toward

1 Thessalonians 1:5 Adj-DFS
GRK: ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς οἴδατε
NAS: Spirit and with full conviction;
KJV: and in much assurance; as
INT: with full assurance much even as you know

1 Thessalonians 1:6 Adj-DFS
GRK: ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς
NAS: the word in much tribulation
KJV: the word in much affliction, with
INT: in tribulation much with joy

1 Thessalonians 2:17 Adj-DFS
GRK: ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ
NAS: eager with great desire
KJV: face with great desire.
INT: to see with much desire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page