2 Corinthians 1:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4943 [e]συνυπουργούντων
synypourgountōn
joining togetherV-PPA-GMP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
usPPro-G1P
3588 [e]τῇ
byArt-DFS
1162 [e]δεήσει,
deēsei
supplication,N-DFS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
4183 [e]πολλῶν
pollōn
manyAdj-GNP
4383 [e]προσώπων
prosōpōn
persons,N-GNP
3588 [e]τὸ
to
for theArt-NNS
1519 [e]εἰς
eis
towardPrep
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
5486 [e]χάρισμα
charisma
grace bestowed,N-NNS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
4183 [e]πολλῶν
pollōn
many,Adj-GMP
2168 [e]εὐχαριστηθῇ
eucharistēthē
thanks may be givenV-ASP-3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
us.PPro-G1PGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Nestle 1904
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν

2 Corinthians 1:11 Hebrew Bible
בעזרכם אתנו בתפלתכם למען יודו רבים בעדנו על מתנת החסד שהיתה לנו על ידי רבים׃

2 Corinthians 1:11 Aramaic NT: Peshitta
ܒܡܥܕܪܢܘܬܐ ܕܒܥܘܬܟܘܢ ܕܥܠ ܐܦܝܢ ܕܬܗܘܐ ܡܘܗܒܬܗ ܕܠܘܬܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܒܐܦܝ ܤܓܝܐܐ ܘܤܓܝܐܐ ܢܘܕܘܢ ܠܗ ܥܠ ܐܦܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
you also joining in helping us through your prayers, so that thanks may be given by many persons on our behalf for the favor bestowed on us through the prayers of many.

King James Bible
Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

Holman Christian Standard Bible
while you join in helping us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gift that came to us through the prayers of many.
Treasury of Scripture Knowledge

helping.

2 Corinthians 9:14 And by their prayer for you, which long after you for the exceeding …

Isaiah 37:4 It may be the LORD your God will hear the words of Rabshakeh, whom …

Isaiah 62:6,7 I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, which shall never …

Acts 12:5 Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing …

Romans 15:30-32 Now I beseech you, brothers, for the Lord Jesus Christ's sake, and …

Ephesians 6:18,19 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit…

Philippians 1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, …

Colossians 4:3 With praying also for us, that God would open to us a door of utterance, …

1 Thessalonians 5:25 Brothers, pray for us.

2 Thessalonians 3:1 Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may have …

Philemon 1:22 But with prepare me also a lodging: for I trust that through your …

Hebrews 13:18 Pray for us: for we trust we have a good conscience, in all things …

James 5:16-18 Confess your faults one to another, and pray one for another, that …

that.

2 Corinthians 4:15 For all things are for your sakes, that the abundant grace might …

2 Corinthians 9:11,12 Being enriched in every thing to all bountifulness, which causes …

Links
2 Corinthians 1:112 Corinthians 1:11 NIV2 Corinthians 1:11 NLT2 Corinthians 1:11 ESV2 Corinthians 1:11 NASB2 Corinthians 1:11 KJV2 Corinthians 1:11 Bible Apps2 Corinthians 1:11 Biblia Paralela2 Corinthians 1:11 Chinese Bible2 Corinthians 1:11 French Bible2 Corinthians 1:11 German BibleBible Hub
2 Corinthians 1:10
Top of Page
Top of Page