2147. heuriskó
Strong's Concordance
heuriskó: to find
Original Word: εὑρίσκω
Part of Speech: Verb
Transliteration: heuriskó
Phonetic Spelling: (hyoo-ris'-ko,)
Definition: to find
Usage: I find, learn, discover, especially after searching.
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. verb
Definition
to find
NASB Translation
find (48), finding (9), finds (10), found (104), get (1), obtained (1), proved (1), regarded (1).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 2147: εὑρίσκω

εὑρίσκω; imperfect εὕρισκον (Mark 14:55 (R G T); Luke 19:48 (R G T); Acts 7:11 (except Tr WH)) and more rarely ηὕρισκον (cf. Kühner, § 343, i. 825f (especially Veitch, under the word at the end) and references under εὐδοκέω); future εὑρήσω; perfect εὕρηκα; 1 aorist ἑύρησα (which aorist, unknown to the earlier Greeks, occurs in Aesop fab. 131 (f. 41 edition Furia, p. 333 edition Cor.); Manetho, 5, 137 and in Byzantine writings; cf. Lob. ad Phryn., p. 721; Winers Grammar, 86 (82); (cf. Buttmann, 36 (31))), Revelation 18:14 Rec.; 2 aorist εὗρον, 1 person plural in Alex. form L WHs Appendix, p. 164; Buttmann, 39 (34); Winers Grammar, § 13, 1 (see ἀπέρχομαι)) εὕραμεν, Luke 23:2 T Tr WH, 3 person plural εὗραν, Luke 8:35 Tr WH; Acts 5:10 Tr (in the Sept. often εὕροσαν); passive, present ἑυρίσκομαι; imperfect 3 person singular εὑρίσκετο, Hebrews 11:5 R G, ηὑρίσκετο L T Tr WH (cf. Bleek and Delitzsch at the passage (Veitch, as above)); 1 aorist εὑρέθην; future εὑρεθήσομαι; 2 aorist middle ἑυρομην and later εὑράμην (Hebrews 9:12 (cf. references above (on 2 aorist active))); the Sept. numberless times for מָצָא, sometimes for הִשִּׂיג to attain to, and for Chaldean שְׁכַח; (from Homer down); to find; i. e.

1. properly, to come upon, hit upon, to meet with;

a. after searching, to find a thing sought: absolutely, opposed to ζητεῖν, Matthew 7:7; Luke 11:9f (ζητεῖ καί εὑρήσεις, Epictetus diss. 4, 1, 51); τινα, Matthew 2:8; Mark 1:37; Luke 2:45; Acts 11:26 (); ; 2 Corinthians 2:13 (); 2 Timothy 1:17; Revelation 20:15, etc.; οὐχ εὑρίσκετο, he had vanished, Hebrews 11:5; with a specification of place added: πέραν with the genitive John 6:25; ἐν with the dative Acts 5:22; εὑρέθη εἰς, Acts 8:40 (see εἰς, C. 2); with the accusative of the thing, Matthew 7:14; Matthew 13:46; Matthew 18:13; Luke 24:3; John 10:9; Acts 7:11; Romans 7:18 Rec., etc.; followed by indirect discourse, Luke 5:19; οὐχ εὑρέθησαν, had disappeared, Revelation 16:20, cf. Revelation 18:21; with the dative of advantage, Revelation 20:11; followed by ἐν with the dative of place, Matthew 21:19; Revelation 12:8. τινα or τί ζητεῖν καί οὐχ εὑρίσκειν: Matthew 12:43; Matthew 26:60; Mark 14:55; Luke 11:24; Luke 13:6; John 7:34; Revelation 9:6 (2 Kings 2:17; Nehemiah 7:64; Psalm 9:36 (); Ecclesiastes 7:29; Ezekiel 22:30; Ezekiel 26:21 Ald.; Complutensian; Hosea 2:7); γῆ καί τά ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται shall be found namely, for destruction, i. e. will be unable to hide themselves from the doom decreed them by God, 2 Peter 3:10 Tr WH, after the strange but improbable reading of manuscripts א B and other authorities; (see WH. Introductory § 365 and Appendix at the passage).

b. without previous search, to find (by chance), to fall in with: τινα, Matthew 18:28; Matthew 27:32; John 1:41 (), (); ; Acts 13:6; Acts 18:2; Acts 19:1; Acts 28:14; followed by ἐν with the dative of place, John 2:14. τί, Matthew 13:44; Matthew 17:27; Luke 4:17; John 12:14; Acts 17:23; followed by ἐν, with the dative of place, Matthew 8:10; Luke 7:9.

c. εὑρίσκω τινα or τί with a predicate accusative is used of those who come or return to a place, the predicate participle or adjective describing the state or condition in which the person or thing met with is found, or the action which one is found engaged in: with an adjective, Acts 5:10; 2 Corinthians 9:4; 2 Corinthians 12:20; with a participle (cf. Buttmann, 301 (258)), Matthew 12:44; Matthew 20:6; Matthew 21:2; Matthew 24:46; Matthew 26:40, 43; Mark 11:2; Mark 13:36; Mark 14:37, 40; Luke 2:12; Luke 7:10; Luke 8:35; Luke 11:25; Luke 12:37, 43; Luke 19:30; Luke 23:2; Luke 24:2, 33; Acts 5:23; Acts 9:2; Acts 10:27; Acts 21:2; Acts 24:12, 18; Acts 27:6; followed by καθώς, Mark 14:16; Luke 19:32; Luke 22:13; followed by a predicate substantive to which ὄντα must be supplied, Acts 24:5 (cf. Winers Grammar, § 45, 6 b.; Buttmann, 304 (261)).

2. tropically, "to find by inquiry, thought, examination, scrutiny, observation, hearing; to find out by practice and experience," i. e. to see, learn, discover, understand: κατηγορίαν, Luke 6:7 (T Tr text WH κατηγορεῖν); τινα followed by participle in the predicate, Acts 23:29; by ὅτι, Romans 7:21; after an examination (πειράζειν), τινα (τί) with a predicate adjective (participle), Revelation 3:2; of a judge: αἰτίαν θανάτου, Acts 13:28; αἰτίαν, κακόν, ἀδίκημα ἐν τίνι, John 18:38; John 19:4, 6; Acts 23:9; Acts 24:20; after a computation, with an accusative of the price or measure, Acts 19:19; Acts 27:28; after deliberation, τό τί ποιήσωσι, Luke 19:48; τό πῶς κολάσωνται αὐτούς, Acts 4:21. Passive ἑυρίσκομαι to be found, i. e. to be seen, be present: Luke 9:36 (Genesis 18:31); often like the Hebrew נִמְצָא to be discovered, recognized, detected, to show oneself out, of one's character or state as found out by others (men, God, or both) (cf. Winer's Grammar, § 65, 8): εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα, Matthew 1:18; ἵνα εὑρεθῶσι καθώς καί ἡμεῖς, 2 Corinthians 11:12; εὑρέθη μοι ἐντολή εἰς θάνατον namely, οὖσα, the commandment, as I found by experience, brought death to me, Romans 7:10; add, Luke 17:18 (none showed themselves as having returned); Acts 5:39; 1 Corinthians 4:2; 1 Corinthians 15:15; 2 Corinthians 5:3; Galatians 2:17; 1 Peter 1:7; Revelation 5:4; τίνι, the dative of the person taking cognizance and judging (Winers Grammar, § 31, 10; Buttmann, 187 (162)), 2 Peter 3:14 (add 2 Corinthians 12:20, yet cf. Buttmann, the passage cited and § 133, 14; Winer's Grammar, § 31, 4 a.); ἵνα εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ i. e. ἐν Χριστῷ, namely, ὤν, Philippians 3:9; σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος, Philippians 2:7 (8) (Josephus, b. j. 3, 6, 1; so the Latinincenior, Cicero, de amic. 19, 70; reperior, Tuscul. i. 39, 94). εὑρίσκειν Θεόν (opposed to ζητεῖν αὐτόν, see ζητέω, 1 c. (cf. ἐκζητέω, a.)), to get knowledge of, come to know, God, Acts 17:27; εὑρίσκεται ( Θεός) τίνι, discloses the knowledge of himself to one, Wis. 1:2; cf. Grimm, exgt. Hdb. at the passage (who refers to Philo, monarch. i. § 5; Origen contra Celsus 7, 42). On the other hand, in the O. T. εὑρίσκεται Θεός is used of God heaving prayer, granting aid implored (1 Chronicles 28:9; 2 Chronicles 15:2, 4, 15; Jeremiah 36:13 ()); hence, εὑρέθην (L and Tr in brackets WH marginal reading add ἐν) τοῖς ἐμέ μή ζητοῦσι, Romans 10:20 from Isaiah 65:1, means, according to Paul's conception, I granted the knowledge and deliverance of the gospel.

3. Middle, as in Greek writings, to find for oneself, to acquire, get, obtain, procure: λύτρωσιν, Hebrews 9:12; contrary to better Greek usage, the active is often used in the Scriptures in the same sense (cf. Buttmann, 193 (167); Winer's Grammar, 18; 33 (32) n.): τήν ψυχήν, Matthew 10:39; Matthew 16:25; ἀνάπαυσιν, (Sir. 11:19) ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, Matthew 11:29; μετανοίας τόπον, place for recalling the decision, changing the mind (of his father), Hebrews 12:17 (cf. Winer's Grammar, 147 (139)); σκήνωμα τῷ Θεῷ, opportunity of building a house for God, Acts 7:46; χάριν εὕρωμεν, grace, favor, Hebrews 4:16; χάριν παρά τῷ Θεῷ, Luke 1:30; ἐνώπιον, τοῦ Θεοῦ, Acts 7:46; ἔλεος παρά κυρίου, 2 Timothy 1:18; (בֲּעֵינֵי חֵן מָצָא, Genesis 6:8; Genesis 18:3; Genesis 30:27; Genesis 32:6; Exodus 33:12; Deuteronomy 24:1, etc.; 1 Esdr. 8:4). (Compare: ἀνευρίσκω.)

Strong's Exhaustive Concordance
find, get, obtain

A prolonged form of a primary heuro (hyoo'-ro), which (together with another cognate form) heureo (hyoo-reh'-o) is used for it in all the tenses except the present and imperfect to find (literally or figuratively)

Forms and Transliterations
ευραμεν εὕραμεν ευραμενος ευράμενος εὑράμενος εύρε εύρέ έυρε ευρεθείη ευρεθεις ευρεθείς εὑρεθεὶς ευρεθείσαν ευρεθείσας ευρεθείσιν ευρεθέν ευρεθέντα ευρεθέντας ευρεθέντες ευρεθέντος ευρεθη ευρεθή ευρέθη εὑρεθῇ εὑρέθη ευρεθημεν ευρέθημεν εὑρέθημεν Ευρεθην ευρέθην Εὑρέθην ευρεθηναι ευρεθήναι εὑρεθῆναι ευρέθης ευρεθησαν ευρέθησαν εὑρέθησαν ευρεθησεται ευρεθήσεται ευρεθήσεταί εὑρεθήσεται ευρεθήση ευρεθησομεθα ευρεθησόμεθα εὑρεθησόμεθα ευρεθήσονται ευρεθητε ευρεθήτε εὑρεθῆτε ευρεθω ευρεθώ εὑρεθῶ ευρεθώσι ευρεθωσιν ευρεθώσιν εὑρεθῶσιν ευρειν ευρείν εὑρεῖν ευρεν εύρεν εὗρεν ευρες εύρες εὗρες εύρετε ευρέτωσαν ευρη εύρη εὕρῃ ευρηκα εύρηκα εύρηκά εὕρηκα εὕρηκά Ευρηκαμεν ευρήκαμεν Εὑρήκαμεν εύρηκας εύρηκάς ευρήκατε εύρηκέ εύρηκεν ευρηκεναι ευρηκέναι εὑρηκέναι ευρηκώς εύρηνται εύρης ευρησει ευρήσει εὑρήσει ευρησεις ευρήσεις εὑρήσεις ευρησετε ευρήσετε ευρήσετέ εὑρήσετε εὑρήσετέ ευρησομεν ευρήσομεν εὑρήσομεν ευρήσουσι ευρήσουσί ευρησουσιν ευρήσουσιν εὑρήσουσιν εύρηται ευρητε εύρητε εὕρητε ευρισκει ευρίσκει εὑρίσκει ευρίσκειν ευρίσκεται ευρίσκετε ευρίσκετο ευρίσκη ευρισκομεθα ευρισκόμεθα εὑρισκόμεθα ευρισκομεν ευρίσκομεν εὑρίσκομεν ευρισκόμενοι ευρισκομένου ευρισκον ευρίσκον εύρισκον εὑρίσκον εὕρισκον ευρίσκοντα ευρίσκονται ευρισκοντες ευρίσκοντες εὑρίσκοντες ευρίσκοντος ευρίσκουσα ευρίσκουσι ευρίσκουσιν ευρισκω ευρίσκω εὑρίσκω ευρίσκων εύροι ευροιεν εύροιεν εὕροιεν εύροιμι εύροιτε ευρομεν εύρομεν εὕρομεν έυρομεν ευρον εύρον εύρόν εὗρον εὗρόν ευρόντα ευροντες ευρόντες εὑρόντες ευροσάν εύροσαν εύροσάν ευρουσα ευρούσα ευρούσά εὑροῦσα ευρουσαι ευρούσαι εὑροῦσαι ευρούσαις ευρω εύρω εὕρω ευρωμεν εύρωμεν εὕρωμεν ευρων ευρών εὑρών εὑρὼν εύρωσι ευρωσιν εύρωσιν εὕρωσιν ηυρέθη ηυρισκετο ηὑρίσκετο ηυρισκον ηύρισκον ηὕρισκον euramen euramenos eure eurē eurein eureka eurēka Eurekamen Eurēkamen eurekenai eurēkenai euren eures euresei eurēsei eureseis eurēseis euresete eurēsete euresomen eurēsomen euresousin eurēsousin eurete eurēte eurethe eurethē euretheis eurethemen eurethēmen Eurethen Eurethēn eurethenai eurethēnai eurethesan eurethēsan eurethesetai eurethēsetai eurethesometha eurethēsometha eurethete eurethēte euretho eurethō eurethosin eurethōsin euriskei eurisketo ēurisketo eurisko euriskō euriskomen euriskometha euriskon ēuriskon euriskontes euro eurō euroien euromen eurōmen euron eurōn eurontes eurosin eurōsin eurousa eurousai heuramen heúramen heuramenos heurámenos heure heurē heúrei heúrēi heurein heureîn heureka heurēka heúreka heúreká heúrēka heúrēká Heurekamen Heurēkamen Heurḗkamen heurekenai heurekénai heurēkenai heurēkénai heuren heûren heures heûres heuresei heurēsei heurḗsei heureseis heurēseis heurḗseis heuresete heurēsete heurḗsete heurḗseté heuresomen heurēsomen heurḗsomen heuresousin heurēsousin heurḗsousin heurete heurēte heúrete heúrēte heurethe heurethē heuréthe heuréthē heurethêi heurethē̂i heuretheis heuretheìs heurethemen heurethēmen heuréthemen heuréthēmen Heurethen Heurethēn Heuréthen Heuréthēn heurethenai heurethênai heurethēnai heurethē̂nai heurethesan heurethēsan heuréthesan heuréthēsan heurethesetai heurethēsetai heurethḗsetai heurethesometha heurethesómetha heurethēsometha heurethēsómetha heurethete heurethête heurethēte heurethē̂te heuretho heurethô heurethō heurethō̂ heurethosin heurethôsin heurethōsin heurethō̂sin heuriskei heurískei heurisketo hēurisketo heurisko heuriskō heurísko heurískō heuriskomen heurískomen heuriskometha heuriskómetha heuriskon heurískon heúriskon hēuriskon heuriskontes heurískontes heuro heurō heúro heúrō heuroien heúroien heuromen heurōmen heúromen heúrōmen heuron heurōn heurṓn heurṑn heûron heûrón heurontes heuróntes heurosin heurōsin heúrosin heúrōsin heurousa heuroûsa heurousai heuroûsai heyrísketo hēyrísketo heýriskon hēýriskon
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Matthew 1:18 V-AIP-3S
GRK: συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ
NAS: they came together she was found to be with child
KJV: came together, she was found with child
INT: came together they she was found in womb

Matthew 2:8 V-ASA-2P
GRK: ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι
NAS: and when you have found [Him], report
KJV: and when ye have found [him], bring me
INT: when moreover you shall have found [him] bring word back to me

Matthew 7:7 V-FIA-2P
GRK: ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ
NAS: to you; seek, and you will find; knock,
KJV: seek, and ye shall find; knock, and
INT: seek and you will find knock and

Matthew 7:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
NAS: and he who seeks finds, and to him who knocks
KJV: he that seeketh findeth; and
INT: he that seeks finds and to him that

Matthew 7:14 V-PPA-NMP
GRK: εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
NAS: and there are few who find it.
KJV: few there be that find it.
INT: are they who find it

Matthew 8:10 V-AIA-1S
GRK: τῷ Ἰσραὴλ εὗρον
NAS: I say to you, I have not found such great
KJV: I have not found so great faith,
INT: Israel have I found

Matthew 10:39 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν τὴν ψυχὴν
NAS: He who has found his life will lose
KJV: He that findeth his life
INT: He that having found the life

Matthew 10:39 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: for my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 11:29 V-FIA-2P
GRK: καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς
NAS: in heart, and YOU WILL FIND REST
KJV: and ye shall find rest
INT: heart and you will find rest [for] the

Matthew 12:43 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐχ εὑρίσκει
NAS: seeking rest, and does not find [it].
KJV: rest, and findeth none.
INT: and none finds [it]

Matthew 12:44 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ
NAS: and when it comes, it finds [it] unoccupied,
KJV: when he is come, he findeth [it] empty,
INT: And having come it finds [it] unoccupied and

Matthew 13:44 V-APA-NMS
GRK: ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
NAS: a man found and hid
KJV: when a man hath found, he hideth,
INT: field which having found a man hid

Matthew 13:46 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα
NAS: and upon finding one pearl
KJV: Who, when he had found one pearl
INT: having found moreover one

Matthew 16:25 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 17:27 V-FIA-2S
GRK: στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον
NAS: its mouth, you will find a shekel.
KJV: mouth, thou shalt find a piece of money:
INT: mouth of it you will find a four-drachma coin that

Matthew 18:13 V-ANA
GRK: ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν
NAS: it turns out that he finds it, truly
KJV: if so be that he find it, verily
INT: if it should be that he find it truly

Matthew 18:28 V-AIA-3S
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν
NAS: went out and found one
KJV: servant went out, and found one of his
INT: servant same found one the

Matthew 20:6 V-AIA-3S
GRK: ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
NAS: [hour] he went out and found others
KJV: he went out, and found others
INT: eleventh having gone out he found others standing

Matthew 21:2 V-FIA-2P
GRK: καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
NAS: you, and immediately you will find a donkey
KJV: straightway ye shall find an ass
INT: and immediately you will find a donkey tied

Matthew 21:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ
NAS: He came to it and found nothing
KJV: it, and found nothing thereon,
INT: and nothing found on it

Matthew 22:9 V-ASA-2P
GRK: ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς
NAS: and as many as you find [there], invite
KJV: and as many as ye shall find, bid to
INT: as many as if you shall find invite to

Matthew 22:10 V-AIA-3P
GRK: πάντας οὓς εὗρον πονηρούς τε
NAS: all they found, both
KJV: all as many as they found, both bad
INT: all as many as they found evil both

Matthew 24:46 V-FIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα
NAS: whom his master finds so doing
KJV: when he cometh shall find so
INT: master of him will find thus doing

Matthew 26:40 V-PIA-3S
GRK: μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: to the disciples and found them sleeping,
KJV: and findeth them
INT: disciples and finds them sleeping

Matthew 26:43 V-AIA-3S
GRK: ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: He came and found them sleeping,
KJV: And he came and found them asleep
INT: having come again he finds them sleeping

Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.

2146b
Top of Page
Top of Page