1108. γνῶσις (gnósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1108. γνῶσις (gnósis) — 29 Occurrences

Luke 1:77 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ
NAS: to His people [the] knowledge of salvation
KJV: To give knowledge of salvation
INT: to give knowledge of salvation to

Luke 11:52 N-GFS
GRK: κλεῖδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ οὐκ
NAS: the key of knowledge; you yourselves
KJV: the key of knowledge: ye entered
INT: key of the knowledge you yourselves not

Romans 2:20 N-GFS
GRK: μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς
NAS: the embodiment of knowledge and of the truth,
KJV: the form of knowledge and
INT: form of knowledge and of the

Romans 11:33 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ ὡς
NAS: of the wisdom and knowledge of God!
KJV: and knowledge of God!
INT: of wisdom and knowledge of God How

Romans 15:14 N-GFS
GRK: πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ
NAS: with all knowledge and able
KJV: filled with all knowledge, able also
INT: with all knowledge being able also

1 Corinthians 1:5 N-DFS
GRK: καὶ πάσῃ γνώσει
NAS: speech and all knowledge,
KJV: and [in] all knowledge;
INT: and all knowledge

1 Corinthians 8:1 N-AFS
GRK: ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν ἡ
NAS: have knowledge. Knowledge
KJV: have knowledge. Knowledge
INT: indeed all knowledge we have

1 Corinthians 8:1 N-NFS
GRK: ἔχομεν ἡ γνῶσις φυσιοῖ ἡ
NAS: knowledge. Knowledge makes arrogant,
KJV: knowledge. Knowledge puffeth up,
INT: we have knowledge puffs up

1 Corinthians 8:7 N-NFS
GRK: πᾶσιν ἡ γνῶσις τινὲς δὲ
NAS: have this knowledge; but some,
KJV: in every man that knowledge: for some
INT: all [is] this knowledge some moreover

1 Corinthians 8:10 N-AFS
GRK: τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ
NAS: you, who have knowledge, dining
KJV: which hast knowledge sit at meat in
INT: who have knowledge in an idol-temple

1 Corinthians 8:11 N-DFS
GRK: τῇ σῇ γνώσει ὁ ἀδελφὸς
NAS: For through your knowledge he who is weak
KJV: through thy knowledge shall the weak
INT: your knowledge the brother

1 Corinthians 12:8 N-GFS
GRK: δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ
NAS: the word of knowledge according
KJV: the word of knowledge by
INT: moreover a word of knowledge according to the

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν γνῶσιν καὶ ἐὰν
NAS: and all knowledge; and if
KJV: and all knowledge; and though
INT: all the knowledge and if

1 Corinthians 13:8 N-NFS
GRK: παύσονται εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται
NAS: if [there is] knowledge, it will be done away.
KJV: whether [there be] knowledge, it shall vanish away.
INT: they will cease whether knowledge it will pass away

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν
NAS: or of knowledge or
KJV: or by knowledge, or by
INT: or in knowledge or in

2 Corinthians 2:14 N-GFS
GRK: ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι
NAS: us the sweet aroma of the knowledge of Him in every
KJV: the savour of his knowledge by us
INT: fragrance of the knowledge of him makes manifest

2 Corinthians 4:6 N-GFS
GRK: φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης
NAS: to give the Light of the knowledge of the glory
KJV: [give] the light of the knowledge of the glory
INT: radiancy of the knowledge of the glory

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: ἁγνότητι ἐν γνώσει ἐν μακροθυμίᾳ
NAS: in purity, in knowledge, in patience,
KJV: by knowledge, by
INT: purity in knowledge in patience

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ
NAS: and utterance and knowledge and in all
KJV: utterance, and knowledge, and [in] all
INT: word and knowledge and all

2 Corinthians 10:5 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ
NAS: up against the knowledge of God,
KJV: against the knowledge of God,
INT: against the knowledge of God

2 Corinthians 11:6 N-DFS
GRK: οὐ τῇ γνώσει ἀλλ' ἐν
NAS: yet I am not [so] in knowledge; in fact,
KJV: not in knowledge; but
INT: not in knowledge but in

Ephesians 3:19 N-GFS
GRK: ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ
NAS: which surpasses knowledge, that you may be filled
KJV: which passeth knowledge, that
INT: surpassing knowledge love

Philippians 3:8 N-GFS
GRK: ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: of the surpassing value of knowing Christ
KJV: the excellency of the knowledge of Christ
INT: being excelled knowledge of Christ Jesus

Colossians 2:3 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι
NAS: the treasures of wisdom and knowledge.
KJV: of wisdom and knowledge.
INT: of wisdom and of knowledge hidden

1 Timothy 6:20 N-GFS
GRK: τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
NAS: of what is falsely called knowledge--
KJV: oppositions of science falsely so called:
INT: called knowledge

1 Peter 3:7 N-AFS
GRK: συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ
NAS: live with [your wives] in an understanding way, as with someone
KJV: [them] according to knowledge, giving
INT: dwelling with [them] according to knowledge as with a weaker

2 Peter 1:5 N-AFS
GRK: ἀρετῇ τὴν γνῶσιν
NAS: excellence, and in [your] moral excellence, knowledge,
KJV: to virtue knowledge;
INT: virtue the knowledge

2 Peter 1:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν
NAS: and in [your] knowledge, self-control,
KJV: And to knowledge temperance; and
INT: moreover the knowledge the self-control

2 Peter 3:18 N-DFS
GRK: χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου
NAS: in the grace and knowledge of our Lord
KJV: and [in] the knowledge of our
INT: grace and in [the] knowledge of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page