γνώσεως
Englishman's Concordance
γνώσεως (gnōseōs) — 12 Occurrences

Luke 11:52 N-GFS
GRK: κλεῖδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ οὐκ
NAS: the key of knowledge; you yourselves
KJV: the key of knowledge: ye entered
INT: key of the knowledge you yourselves not

Romans 2:20 N-GFS
GRK: μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς
NAS: the embodiment of knowledge and of the truth,
KJV: the form of knowledge and
INT: form of knowledge and of the

Romans 11:33 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ ὡς
NAS: of the wisdom and knowledge of God!
KJV: and knowledge of God!
INT: of wisdom and knowledge of God How

Romans 15:14 N-GFS
GRK: πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ
NAS: with all knowledge and able
KJV: filled with all knowledge, able also
INT: with all knowledge being able also

1 Corinthians 12:8 N-GFS
GRK: δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ
NAS: the word of knowledge according
KJV: the word of knowledge by
INT: moreover a word of knowledge according to the

2 Corinthians 2:14 N-GFS
GRK: ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι
NAS: us the sweet aroma of the knowledge of Him in every
KJV: the savour of his knowledge by us
INT: fragrance of the knowledge of him makes manifest

2 Corinthians 4:6 N-GFS
GRK: φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης
NAS: to give the Light of the knowledge of the glory
KJV: [give] the light of the knowledge of the glory
INT: radiancy of the knowledge of the glory

2 Corinthians 10:5 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ
NAS: up against the knowledge of God,
KJV: against the knowledge of God,
INT: against the knowledge of God

Ephesians 3:19 N-GFS
GRK: ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ
NAS: which surpasses knowledge, that you may be filled
KJV: which passeth knowledge, that
INT: surpassing knowledge love

Philippians 3:8 N-GFS
GRK: ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: of the surpassing value of knowing Christ
KJV: the excellency of the knowledge of Christ
INT: being excelled knowledge of Christ Jesus

Colossians 2:3 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι
NAS: the treasures of wisdom and knowledge.
KJV: of wisdom and knowledge.
INT: of wisdom and of knowledge hidden

1 Timothy 6:20 N-GFS
GRK: τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
NAS: of what is falsely called knowledge--
KJV: oppositions of science falsely so called:
INT: called knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page