γνωστὸν
Englishman's Concordance
γνωστὸν (gnōston) — 10 Occurrences

Acts 1:19 Adj-NNS
GRK: καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι
NAS: And it became known to all
KJV: And it was known unto all the dwellers
INT: And known it became to all

Acts 2:14 Adj-NNS
GRK: τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ
NAS: let this be known to you and give heed
KJV: be this known unto you, and
INT: this to you known let be and

Acts 4:10 Adj-NNS
GRK: γνωστὸν ἔστω πᾶσιν
NAS: let it be known to all
KJV: Be it known unto you all,
INT: known be it to all

Acts 4:16 Adj-NNS
GRK: μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν
NAS: For the fact that a noteworthy miracle
KJV: indeed a notable miracle
INT: truly indeed a noteworthy sign has come to pass

Acts 9:42 Adj-NNS
GRK: γνωστὸν δὲ ἐγένετο
NAS: It became known all over
KJV: And it was known throughout all
INT: Known moreover it became

Acts 13:38 Adj-NNS
GRK: Γνωστὸν οὖν ἔστω
NAS: Therefore let it be known to you, brethren,
KJV: Be it known unto you therefore,
INT: Known therefore be it

Acts 19:17 Adj-NNS
GRK: δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις
NAS: This became known to all, both
KJV: this was known to all the Jews
INT: moreover became known to all Jews

Acts 28:22 Adj-NNS
GRK: αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστὶν
NAS: sect, it is known to us that it is spoken against
INT: sect this known to us it is

Acts 28:28 Adj-NNS
GRK: γνωστὸν οὖν ὑμῖν
NAS: Therefore let it be known to you that this
KJV: Be it known therefore unto you,
INT: Known therefore to you

Romans 1:19 Adj-NNS
GRK: διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ
NAS: because that which is known about God
KJV: Because that which may be known of God
INT: Because the known of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page