5351. φθείρω (phtheiró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5351. φθείρω (phtheiró) — 9 Occurrences

1 Corinthians 3:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον
NAS: If any man destroys the temple of God,
KJV: If any man defile the temple of God,
INT: of God destroys will destroy him

1 Corinthians 3:17 V-FIA-3S
GRK: θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον ὁ
NAS: God will destroy him, for the temple
KJV: shall God destroy; for the temple
INT: of God destroys will destroy him

1 Corinthians 15:33 V-PIA-3P
GRK: μὴ πλανᾶσθε φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ
NAS: Bad company corrupts good morals.
KJV: communications corrupt good
INT: not Be misled corrupts character good

2 Corinthians 7:2 V-AIA-1P
GRK: ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
NAS: one, we corrupted no one,
KJV: no man, we have corrupted no man,
INT: did we wrong no one did we corrupt no one did we exploit

2 Corinthians 11:3 V-ASP-3S
GRK: πανουργίᾳ αὐτοῦ φθαρῇ τὰ νοήματα
NAS: your minds will be led astray from the simplicity
KJV: minds should be corrupted from
INT: craftiness of him should be corrupted the minds

Ephesians 4:22 V-PPM/P-AMS
GRK: ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς
NAS: self, which is being corrupted in accordance
KJV: which is corrupt according
INT: man which is being corrupted according to the

2 Peter 2:12 V-FIP-3S
GRK: αὐτῶν καὶ φθαρήσονται
NAS: of those creatures also be destroyed,
INT: of them also will be destroyed

Jude 1:10 V-PIM/P-3P
GRK: ἐν τούτοις φθείρονται
NAS: by these things they are destroyed.
KJV: those things they corrupt themselves.
INT: in these things they corrupt themselves

Revelation 19:2 V-IIA-3S
GRK: μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν
NAS: who was corrupting the earth
KJV: which did corrupt the earth
INT: great who corrupted the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page