3924. παρεκτός (parektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3924. παρεκτός (parektos) — 3 Occurrences

Matthew 5:32 Adv
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας
NAS: his wife, except for [the] reason
KJV: wife, saving for the cause
INT: wife of him except on account of sexual immorality

Acts 26:29 Adv
GRK: ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν
NAS: as I am, except for these
KJV: as I am, except these bonds.
INT: I am except the chains

2 Corinthians 11:28 Adv
GRK: χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς
NAS: Apart from [such] external things, there is the daily
KJV: Beside those things that are without, that which
INT: Besides the things external the pressure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page