παρεμβολήν
Englishman's Concordance
παρεμβολήν (parembolēn) — 7 Occurrences

Acts 21:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: him to be brought into the barracks.
KJV: to be carried into the castle.
INT: into the barracks

Acts 21:37 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος
NAS: to be brought into the barracks, he said
KJV: into the castle, he said
INT: into the barracks Paul

Acts 22:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν εἴπας μάστιξιν
NAS: him to be brought into the barracks, stating
KJV: into the castle, and bade
INT: into the barracks having directed by flogging

Acts 23:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: and bring him into the barracks.
KJV: to bring [him] into the castle.
INT: into the barracks

Acts 23:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ
NAS: and entered the barracks and told
KJV: into the castle, and told
INT: into the barracks he reported [it]

Acts 23:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: on with him, they returned to the barracks.
KJV: and returned to the castle:
INT: to the barracks

Revelation 20:9 N-AFS
GRK: ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων
NAS: and surrounded the camp of the saints
KJV: compassed the camp of the saints
INT: encircled the camp of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page