παρεληλυθέναι
Englishman's Concordance
παρεληλυθέναι (parelēlythenai) — 1 Occurrence

Acts 27:9 V-RNA
GRK: νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῄνει ὁ
NAS: was already over, Paul
KJV: now already past, Paul admonished
INT: fast already had passed exhorted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page