παρελθὼν
Englishman's Concordance
παρελθὼν (parelthōn) — 3 Occurrences

Luke 12:37 V-APA-NMS
GRK: αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
NAS: himself [to serve], and have them recline [at the table], and will come up and wait
KJV: and will come forth and serve
INT: them and having come up will serve them

Luke 17:7 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
NAS: in from the field, 'Come immediately
KJV: the field, Go and sit down to meat?
INT: to him immediately Having come recline [at table]

Acts 24:7 V-APA
GRK: παρελθὼν δὲ Λυσίας
KJV: Lysias came [upon us], and with
INT: having come up however Lysias

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page