παρελθάτω
Englishman's Concordance
παρελθάτω (parelthatō) — 1 Occurrence

Matthew 26:39 V-AMA-3S
GRK: δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ
NAS: cup pass from Me; yet
KJV: this cup pass from me:
INT: possible it is let pass from me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page