430. ἀνέχομαι (anechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 430. ἀνέχομαι (anechó) — 15 Occurrences

Matthew 17:17 V-FIM-1S
GRK: ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ
NAS: shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring
KJV: how long shall I suffer you?
INT: how long when will I bear with you Bring

Mark 9:19 V-FIM-1S
GRK: ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε
NAS: shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring
KJV: how long shall I suffer you?
INT: until when will I bear with you Bring

Luke 9:41 V-FIM-1S
GRK: ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν προσάγαγε
NAS: how long shall I be with you and put up with you? Bring
KJV: you, and suffer you? Bring
INT: you and bear with you Bring

Acts 18:14 V-AIM-1S
GRK: λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν
NAS: it would be reasonable for me to put up with you;
KJV: would that I should bear with you:
INT: reason anyhow I should have carried with you

1 Corinthians 4:12 V-PIM/P-1P
GRK: εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
NAS: when we are persecuted, we endure;
KJV: being persecuted, we suffer it:
INT: we bless persecuted we endure

2 Corinthians 11:1 V-IIM/P-2P
GRK: Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν
NAS: I wish that you would bear with me in a little
KJV: Would to God ye could bear with me
INT: I wish you were bearing with me a little

2 Corinthians 11:1 V-PIM/P-2P
GRK: ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου
NAS: but indeed you are bearing with me.
KJV: and indeed bear with me.
INT: but indeed bear with me

2 Corinthians 11:4 V-PIM/P-2P
GRK: ἐδέξασθε καλῶς ἀνέχεσθε
NAS: you have not accepted, you bear [this] beautifully.
KJV: ye might well bear with [him].
INT: you did accept well are you bearing with [it]

2 Corinthians 11:19 V-PIM/P-2P
GRK: ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων
NAS: [so] wise, tolerate the foolish
KJV: For ye suffer fools gladly,
INT: gladly indeed you bear with fools

2 Corinthians 11:20 V-PIM/P-2P
GRK: ἀνέχεσθε γὰρ εἴ
NAS: For you tolerate it if anyone
KJV: For ye suffer, if a man bring
INT: you bear [it] indeed if

Ephesians 4:2 V-PPM/P-NMP
GRK: μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν
NAS: with patience, showing tolerance for one another
KJV: longsuffering, forbearing one another
INT: with patience bearing with one another in

Colossians 3:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ
NAS: bearing with one another,
KJV: Forbearing one another, and
INT: bearing with one another and

2 Thessalonians 1:4 V-PIM/P-2P
GRK: θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
NAS: and afflictions which you endure.
KJV: tribulations that ye endure:
INT: tribulations which you are bearing

2 Timothy 4:3 V-FIM-3P
GRK: διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται ἀλλὰ κατὰ
NAS: when they will not endure sound
KJV: they will not endure sound doctrine;
INT: teaching not they will endure but according to

Hebrews 13:22 V-PMM/P-2P
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί ἀνέχεσθε τοῦ λόγου
NAS: you, brethren, bear with this
KJV: brethren, suffer the word
INT: you brothers bear the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page