ἀνέχεσθέ
Englishman's Concordance
ἀνέχεσθέ (anechesthe) — 6 Occurrences

2 Corinthians 11:1 V-PIM/P-2P
GRK: ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου
NAS: but indeed you are bearing with me.
KJV: and indeed bear with me.
INT: but indeed bear with me

2 Corinthians 11:4 V-PIM/P-2P
GRK: ἐδέξασθε καλῶς ἀνέχεσθε
NAS: you have not accepted, you bear [this] beautifully.
KJV: ye might well bear with [him].
INT: you did accept well are you bearing with [it]

2 Corinthians 11:19 V-PIM/P-2P
GRK: ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων
NAS: [so] wise, tolerate the foolish
KJV: For ye suffer fools gladly,
INT: gladly indeed you bear with fools

2 Corinthians 11:20 V-PIM/P-2P
GRK: ἀνέχεσθε γὰρ εἴ
NAS: For you tolerate it if anyone
KJV: For ye suffer, if a man bring
INT: you bear [it] indeed if

2 Thessalonians 1:4 V-PIM/P-2P
GRK: θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
NAS: and afflictions which you endure.
KJV: tribulations that ye endure:
INT: tribulations which you are bearing

Hebrews 13:22 V-PMM/P-2P
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί ἀνέχεσθε τοῦ λόγου
NAS: you, brethren, bear with this
KJV: brethren, suffer the word
INT: you brothers bear the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page