ἀνέξομαι
Englishman's Concordance
ἀνέξομαι (anexomai) — 3 Occurrences

Matthew 17:17 V-FIM-1S
GRK: ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ
NAS: shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring
KJV: how long shall I suffer you?
INT: how long when will I bear with you Bring

Mark 9:19 V-FIM-1S
GRK: ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε
NAS: shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring
KJV: how long shall I suffer you?
INT: until when will I bear with you Bring

Luke 9:41 V-FIM-1S
GRK: ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν προσάγαγε
NAS: how long shall I be with you and put up with you? Bring
KJV: you, and suffer you? Bring
INT: you and bear with you Bring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page